Primarul Cristian Radu a oferit diplome persoanelor vârstnice din Mangalia

0
193

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, a ofe­rit, luni, diplo­me de onoa­re şi un aju­tor finan­ci­ar, con­form H.C.L.120/2008, cetă­ţe­ni­lor din loca­li­ta­te, care au ajuns la o vâr­stă ono­ra­bi­lă. În semn de preţu­i­re, zece per­soa­ne care au împli­nit 70 de ani, o per­soa­nă în vâr­stă de 80 de ani şi o fami­lie care a ajuns la 50 de ani de la căsă­to­rie, au pri­mit din par­tea edi­lu­lui ora­şu­lui diplo­me şi buche­te de flori.

Sunt ono­rat că îmi revi­ne deo­se­bi­ta plă­ce­re de a recom­pen­sa oame­nii care au făcut ceva pen­tru ora­şul nos­tru, de a trans­mi­te urări de sănă­ta­te vâr­st­ni­ci­lor Man­ga­li­ei, care au mun­cit o via­ţă întrea­gă şi au con­tri­bu­it impli­cit la evo­lu­ţia ora­şu­lui în care tră­iesc”, a pre­ci­zat pri­ma­rul Cris­ti­an Radu.

Pe vii­tor, con­du­ce­rea admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le va adop­ta un alt pro­iect de hotă­râre prin care şi per­soa­ne­le de 85 şi 90 de ani să bene­fi­cie­ze de ace­ea­şi recu­noş­tinţă.

MangaliaNews.ro, Luni, 3 dec.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply