Prezenţa la referendumul de la Mangalia — 43,26%

0
238

În urma cen­tra­li­ză­rii pro­ce­se­lor-ver­ba­le de la refe­ren­du­mul pri­vind extra­cţia gaze­lor de şist, reie­se fap­tul că în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia s‑au pre­zen­tat la urne 43,26% din numă­rul total de 35.717 ale­gă­tori înscri­şi pe lis­ta elec­to­ra­lă per­ma­nen­tă.

Con­form pro­ce­su­lui-ver­bal întoc­mit de Biro­ul Elec­to­ral de Cir­cum­scri­pţie, s‑au înre­gis­trat 15.265 de voturi vala­bil expri­ma­te.

Un număr de 13.313 per­soa­ne (86,16%) au răs­puns “NU” la între­ba­rea: “Sun­teţi de acord cu ris­cul de afec­ta­re a pân­zei fre­a­ti­ce şi a turis­mu­lui în urma exploa­tă­rii gaze­lor de şist din sudul lito­ra­lu­lui?”

De ase­me­nea, 1.952 de per­soa­ne (12,63%) au răs­puns “DA” la aceas­tă între­ba­re, res­tul fiind voturi nule.

Con­form legi­sla­ţi­ei în vigoa­re, refe­ren­du­mul nu este vali­dat, întru­cât nu au votat mai mult de jumă­ta­te din numă­rul de ale­gă­tori înscri­şi pe lis­te­le elec­to­ra­le per­ma­nen­te.

MangaliaNews.ro, Luni, 10 decem­brie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply