Măsuri sociale adoptate de Consiliul Local Mangalia

0
189

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia s‑au reu­nit, vineri, într‑o  şedinţă ordi­na­ră, în  cadrul căre­ia au adop­tat mai mul­te pro­iec­te de hotă­râre cu carac­ter soci­al şi admi­nis­tra­tiv.

Unul din­tre pro­iec­te­le adop­ta­te se refe­ră la acor­da­rea unor aju­toa­re finan­ci­a­re, în valoa­re de 400 de lei/persoană locu­i­to­ri­lor Man­ga­li­ei care împli­nesc vâr­ste­le de 85, res­pec­tiv 90 de ani.

De ase­me­nea, s‑a mai apro­bat acor­da­rea unor aju­toa­re de urgenţă copi­i­lor Gră­di­ni­ţei cu Pro­gram Pre­lun­git Nr.5 din Nept­un, care pro­vin din fami­lii nevo­ia­şe. Aceas­tă uni­ta­te de învă­ţământ preş­co­lar va pri­mi din par­tea muni­ci­pa­li­tă­ţii, fon­du­ri­le nece­sa­re aco­pe­ri­rii chel­tu­ie­li­lor pen­tru masa preş­co­la­ri­lor, în cuan­tum de 10lei/zi/copil.

Alte docu­men­te admi­nis­tra­ti­ve adop­ta­te de către con­si­li­e­rii locali se refe­ră la regu­la­men­tul de orga­ni­za­re şi fun­cţio­na­re a Cămi­nu­lui de bătrâni. Ast­fel, pen­tru per­soa­ne­le vâr­st­ni­ce care nu au veni­turi şi nici susţi­nă­tori legali, con­tri­bu­ţia de întreţi­ne­re este asi­gu­ra­tă de Con­si­li­ul Local.

Prin alt pro­iect de hotă­râre s‑a mai sta­bi­lit darea în admi­nis­tra­re către S.C. Gol­d­term, a cen­tra­lei ter­mi­ce situ­a­tă în incin­ta Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia şi a celor din insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ din oraş, pre­cum şi cen­tra­la ter­mi­că a Pri­mă­ri­ei.

Con­si­li­e­rii locali au mai apro­bat două pro­iec­te pri­vind apro­ba­rea înche­ie­rii unor con­trac­te de aso­ci­e­re în par­ti­ci­pa­ţiu­ne, în vede­rea exploa­tă­rii în comun a loca­ţi­i­lor cu des­ti­na­ţie de difu­za­re pre­să, pre­cum şi edi­fi­că­rii şi exploa­tă­rii în comun a spa­ţi­i­lor cu des­ti­na­ţie de sta­ţii pen­tru mij­loa­ce­le de trans­port în comun.

În cadrul şedinţei s‑a  mai apro­bat înfi­inţa­rea Uni­tă­ţii Loca­ti­ve de Moni­to­ri­za­re a ser­vi­ci­i­lor comu­ni­ta­re de uti­li­tă­ţi publi­ce.

MangaliaNews.ro, Vineri, 14 decem­brie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply