Măsuri ale Comandamentul de iarnă din Mangalia

0
220

Con­si­li­e­rul pri­ma­ru­lui Man­ga­li­ei, Romu­lus Dumi­ta­na a con­vo­cat Coman­damen­tul de iar­nă, joi, 20 decem­brie, înce­pând cu ora 10.00, la sedi­ul Pri­mă­ri­ei pen­tru a dis­cu­ta des­pre sta­bi­li­rea măsu­ri­lor care vor fi apli­ca­te în urmă­to­re­le zile, ca urma­re a vre­mii nefa­vo­ra­bi­le. În cadrul dez­ba­te­ri­lor s‑a eva­lu­at situ­a­ţia de la nive­lul ora­şu­lui şi s‑a luat hotă­rârea impli­că­rii tutu­ror fac­to­ri­lor deci­zio­nali pen­tru ca acti­vi­tă­ţi­le din loca­li­ta­te să nu fie îngre­u­na­te din cau­za con­di­ţi­i­lor meteo.

Înce­pând de ieri, fir­ma care asi­gu­ră des­ză­pe­zi­rea în Man­ga­lia a inter­ve­nit pe străzi cu uti­la­je­le din dota­re şi a împră­ş­ti­at mate­ri­al anti­de­ra­pant, iar dacă va fi nevo­ie, soci­e­ta­tea Pola­ris este pre­gă­ti­tă să supli­men­te­ze numă­rul aces­to­ra. În caz de nece­si­ta­te, soci­e­ta­tea dis­pu­ne de șase lame, două sără­ri­țe, un bul­do­zer și un uti­laj tip Mal­lot. Sără­ri­ţe­le vor mer­ge con­ti­nuu, iar pen­tru cură­ţa­rea tro­tu­a­re­lor s‑au for­mat echi­pe de mun­ci­tori care par­ti­ci­pă la acti­vi­ta­tea din teren. În zone­le unde caro­sa­bi­lul este îngheţat, se împră­ş­tie con­stant mate­ri­al antiderapant.

Din sea­ra zilei de mier­curi, 19 decem­brie și până astăzi, 20 decem­brie, în jurul orei 06.00, din cau­za afec­tă­rii unei linii de îna­l­tă ten­siu­ne care ali­men­tea­ză mai mul­te loca­li­tăți din sudul lito­ra­lu­lui, prin­tre care și Man­ga­lia, ora­șul nu a avut curent electric.

Din cau­za lip­sei de curent elec­tric au fost afec­ta­te atât sta­ția de apă, cât și cen­tra­le­le ter­mi­ce. Situ­a­ția a reve­nit la nor­mal, înce­pând cu aceas­tă dimi­nea­ță, când s‑a relu­at fur­ni­za­rea curen­tu­lui elec­tric, a apei, pre­cum și a agen­tu­lui ter­mic către popu­la­ție, în cele mai mul­te zone ale orașului.

Con­form repre­zen­tan­ți­lor Enel, la aceas­tă oră, se lucrea­ză intens pen­tru a se reme­dia sit­tu­a­ția în zone­le încă afec­ta­te, res­pec­tiv Car­ti­e­re­le Dobro­gea I şi Dobro­gea II, pre­cum și câte­va străzi din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia. Pre­siu­nea la apă în ora­şul Man­ga­lia a intrat în nor­mal, ime­di­at după prânz, con­form decla­ra­ţi­i­lor repre­zen­tan­tu­lui Raja Mangalia.

Soci­e­ta­tea Gol­d­term care fur­ni­zea­ză ener­gie ter­mi­că, dis­pu­ne de com­bus­ti­bi­lul nece­sar ali­men­tă­rii cen­tra­le­lor. Refe­ri­tor la ali­men­ta­rea cen­tra­le­lor ter­mi­ce din oraş, acce­sul este îngre­u­nat din cau­za auto­ve­hi­cu­le­lor par­ca­te în peri­me­trul centralelor.

Repre­zen­tanţii Gol­d­term fac apel la pose­so­rii de maşini per­so­na­le să înţe­lea­gă situ­a­ţia şi să per­mi­tă acce­sul cister­ne­lor în zona centralelor.

De ase­me­nea, la sedi­ul Pri­mă­ri­ei fun­cţio­nea­ză per­ma­nent, Coman­damen­tul Local pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă care pre­ia toa­te soli­ci­tă­ri­le cetă­ţe­ni­lor şi insti­tu­ţi­i­lor din loca­li­ta­te pe tim­pul aver­ti­ză­ri­lor mete­o­ro­lo­gi­ce, are des­chi­să o linie tele­fo­ni­că la numă­rul 0241.75.35.02.

Mem­bri ai Coman­damen­tu­lui doresc ca şi cele­lal­te insti­tu­ţii din oraş să aibă un ast­fel de cen­tru, pen­tru buna cola­bo­ra­re între insti­tu­ţii. Oame­nii stră­zii vor fi şi ei duşi în adă­pos­turi. La acest moment nu au fost înre­gis­tra­te cazuri de per­soa­ne îngheţate.

Cor­pul de con­trol al Pri­mă­ri­ei a înş­ti­inţat agenţii eco­no­mici des­pre res­pon­sa­bi­li­ta­tea de a‑şi cură­ţa tro­tu­a­re­le din faţa spa­ţi­i­lor comer­ci­a­le.

MangaliaNews.ro, Joi, 20 decem­brie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply