Lansare de carte în scop caritabil, la Mangalia

0
246

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia şi Clu­bul Arte­lor “Sol­te­ris”, în par­te­ne­ri­at cu Fili­a­la Cru­cii Roşii din Con­stanţa orga­ni­zea­ză, joi, 6 decem­brie, înce­pând cu ora 18.30, la Casa de Cul­tu­ră un eve­ni­ment uma­ni­tar, în sco­pul strân­ge­rii de fon­duri pen­tru o feti­ţă bol­na­vă de cancer.

Mani­fes­ta­rea cul­tu­ra­lă cuprin­de o lan­sa­re de car­te a scri­i­toa­rei Dora Ali­na Roma­ne­scu, din Man­ga­lia care dedi­că volu­mul cu poves­tiri inti­tu­lat: “Pe dru­mul doru­lui şi al des­ti­nu­lui”, nepoa­tei sale de numai doi ani, care sufe­ră de o boa­lă gra­vă. Car­tea se refe­ră la poves­tiri decu­pa­te din via­ţă, ce se înca­drea­ză în cele zece porunci bise­ri­ceşti şi cos­tă 30 de lei, bani care o vor aju­ta pe Ioa­na Alber­ta să se bucu­re în con­ti­nu­a­re de ino­cenţa copilăriei.

Feti­ţa a fost  dia­gnos­ti­ca­tă, recent, cu neu­ro­blas­tom gra­dul IV, o for­mă rară de can­cer la copii. Sub devi­za: “Citi­ţi o car­te pen­tru Ioa­na Alber­ta”, dori­to­rii care susţin lup­ta cu can­ce­rul la copii o pot aju­ta pe micu­ţă să se facă bine. Ea are nevo­ie urgent de  inter­venţie chi­rur­gi­ca­lă şi tra­ta­ment în stră­i­nă­ta­te. Tot în scop cari­ta­bil va fi scos la lici­ta­ţie un tablou al cunos­cu­tu­lui artist plas­tic din Man­ga­lia, Robert Perko.

Mier­curi, 5 decem­brie 2012,                  Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply