Revolutia din decembrie 1989 — Simpozion la Muzeul Callatis

0
333

Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia și Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză sâm­bă­tă, 22 decem­brie 2012, sim­po­zio­nul ști­in­ți­fic: „Revo­lu­ția din 1989. Valoa­rea demo­cra­ți­ei”. Des­chi­de­rea ofi­ci­a­la va avea loc la ora 10.30, la sedi­ul muze­u­lui callatian.

Vor sus­ți­ne comu­ni­cări: prof.univ.dr. Mari­an Cojoc — Uni­ver­si­ta­tea „Ovi­di­us” Con­stan­ța, dr. Cos­tin Scur­tu — direc­to­rul Muze­u­lui Mili­tar Fili­a­la Con­stan­ța, dr. Vir­gil Coman — direc­to­rul Arhi­ve­lor Națio­na­le Fili­a­la Con­stan­ța, dr. Lavi­nia Dumi­traș­cu — muze­o­graf la Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, dr. Andre­ea Ata­na­siu-Cro­i­to­ru — muze­o­graf la Muze­ul Mari­nei Româ­ne, dr. Flo­rin Stan — șef Sec­ție Isto­rie la Muze­ul Mari­nei Româ­ne, drd. Ovi­diu Miha­la­che — con­si­li­er la Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc — direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Mangalia.

Titlu­ri­le comu­ni­că­ri­lor sunt urmă­toa­re­le: Rolul Bri­gă­zii 21 Tru­pe de Secu­ri­ta­te Con­stan­ța în Revo­lu­ția din decem­brie 1989 (Mari­an Cojoc), Aspec­te ale par­ti­ci­pă­rii Divi­zi­ei 9 Meca­ni­za­te „Mără­șești” dobro­ge­ne la eve­ni­men­te­le revo­lu­țio­na­re din 1989 (Cos­tin Scur­tu), Arhi­ve­le Națio­na­le și cer­ce­ta­rea isto­ri­că după Revo­lu­ția din 1989 (Vir­gil Coman), Cărți care-și dato­rea­ză via­ța oame­ni­lor în Revo­lu­ție. Oameni care-și dato­rea­ză uita­rea căr­ți­lor des­pre Revo­lu­ție (Lavi­nia Ghe­or­ghe),  Ero­ii con­stăn­țeni ai Revo­lu­ți­ei din 1989 (Andre­ea Ata­na­siu-Cro­i­to­ru), Aspec­te ale desfă­şu­ră­rii eve­ni­men­te­lor din decem­brie 1989 la Con­stanţa, în măr­tu­rii ale par­ti­ci­panţi­lor (Flo­rin Stan), Revo­lu­ția din 1989. Valoa­rea liber­tă­ții (Ovi­diu Miha­la­che), Revo­lu­ția din decem­brie 1989, la Man­ga­lia (Sorin Mar­cel Colesniuc).

Vor fi pre­zenți: spe­cia­liști în isto­rie, pro­fe­sori din insti­tu­ți­i­le de învă­țământ din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, oameni de cul­tu­ră, repre­zen­tanți ai admi­nis­tra­ți­ei loca­le și revo­lu­țio­nari care au par­ti­ci­pat la eve­ni­men­te­le din decem­brie 1989, la Mangalia.

Sub­li­ni­ez, și de aceas­tă dată, sus­ți­ne­rea pe care o avem din par­tea pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu și a con­si­li­e­ru­lui Ovi­diu Miha­la­che, pen­tru orga­ni­za­rea aces­tui sim­po­zion dedi­cat mar­ti­ri­lor Revo­lu­ți­ei din decem­brie 1989. Tot pri­mă­ria va supor­ta și cos­tu­ri­le publi­că­rii comu­ni­că­ri­lor ști­in­ți­fi­ce într-un volum”, a decla­rat direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel COLESNIUC.

MangaliaNews.ro, Joi, 20.12.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply