La mulţi ani, România, La mulţi ani, români !

0
310

Ante­na 3 a înce­put săr­bă­toa­rea naţio­na­lă mai devreme.
Jur­na­li­ş­tii Ante­nei 3, ală­tu­ri de copi­ii lor, îmbră­ca­ţi în port naţio­nal, au dat star­tul  săr­bă­to­rii de 1 Decem­brie. La mulţi ani, dragi români!

Săr­bă­toa­rea a fost înce­pu­tă prin câte­va melo­dii ale lui Tudor Ghe­or­ghe, în care aces­ta a dat româ­ni­lor curaj şi le urea­ză “La mulţi ani”!

Aces­ta a feli­ci­tat ini­ţi­a­ti­va Ante­na 3 şi anu­me cam­pa­nia “Pe tri­co­lor e scris Uni­re”. De ase­me­nea, a menţio­nat fap­tul că aceas­tă cam­pa­nia a avut impact în toa­tă ţara, colin­dând în lung şi în lat, a avut plă­ce­rea să vadă chiar în curţi­le gos­po­da­ri­lor stea­guri arborate.

Nu în ulti­mul rând, Tudor Ghe­or­ghe a decla­rat că româ­nii ar tre­bui să fie cu ade­vă­rat români nu numai pe 1 Decem­brie, ci pe par­cur­sul între­gu­lui an, în fie­ca­re zi.

Vede­te­le Ante­nei 3 nu au venit însă fără urma­şii lor, îmbră­ca­ţi la fel de fru­mos ca şi ei. Fie­ca­re micuţ în par­te s‑a pre­zen­tat, “şi‑a pre­zen­tat părinţii” şi a spus câte­va cuvin­te des­pre ei.

Vă invi­tăm să vizio­na­ţi înre­gis­tra­rea edi­ţi­ei spe­ci­a­le a emi­siu­nii “Sin­te­za zilei”, dedi­ca­tă Zilei Naţio­na­le a Româ­ni­ei, pe antena3.ro, joi, 29 nov.2012.

(Foto: Ante­na 3).

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply