La Mangalia, simpozion dedicat eroilor revoluției din 1989

0
350

Pen­tru a come­mo­ra ero­ii Revo­lu­ți­ei Româ­ne, din decem­brie 1989, Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia și Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia au orga­ni­zat sâm­bă­tă, 22 decem­brie 2012, înce­pând cu ora 10.30, sim­po­zio­nul ști­in­ți­fic: „Revo­lu­ția din decem­brie 1989. Valoa­rea democrației”.

Au sus­ți­nut comu­ni­cări: dr. Cos­tin Scur­tu — direc­to­rul Muze­u­lui Mili­tar Națio­nal Rege­le Fer­di­nand I Fili­a­la Con­stan­ța (Aspec­te ale par­ti­ci­pă­rii Divi­zi­ei 9 Meca­ni­za­te „Mără­șești” dobro­ge­ne la eve­ni­men­te­le revo­lu­țio­na­re din 1989), dr. Vir­gil Coman — direc­to­rul Direc­ți­ei Jude­țe­ne Con­stan­ța a Arhi­ve­lor Națio­na­le (Arhi­ve­le Națio­na­le și cer­ce­ta­rea isto­ri­că după Revo­lu­ția din 1989), dr. Lavi­nia Ghe­or­ghe — muze­o­graf la Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța (Cărți care-și dato­rea­ză via­ța oame­ni­lor în Revo­lu­ție. Oameni care-și dato­rea­ză uita­rea căr­ți­lor des­pre Revo­lu­ție), dr. Flo­rin Stan — șeful Sec­ți­ei Isto­rie a Muze­u­lui Mari­nei Româ­ne (Aspec­te ale desfă­şu­ră­rii eve­ni­men­te­lor din decem­brie 1989 la Con­stanţa, în măr­tu­rii ale par­ti­ci­panţi­lor), drd. Ovi­diu Miha­la­che — con­si­li­er al pri­ma­ru­lui Man­ga­li­ei Cris­ti­an Radu (Revo­lu­ția din 1989. Valoa­rea liber­tă­ții) și dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc — direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia (Revo­lu­ția din decem­brie 1989, la Man­ga­lia).

La sim­po­zion au mai fost pre­zenți: ing. Vasi­le Mol­do­va­nu, par­ti­ci­pant activ la eve­ni­men­te­le din decem­brie 1989 (la Nept­un și Man­ga­lia) și prof. de isto­rie Magda­le­na Colesniuc.

  „Des­pre ceea ce s‑a întâm­plat la Man­ga­lia, în decem­brie 1989, s‑a scris des­tul de puțin. De aici am por­nit atunci când, împre­u­nă cu dl con­si­li­er Ovi­diu Miha­la­che, am hotă­rât să orga­ni­zăm acest sim­po­zion dedi­cat ero­i­lor Revo­lu­ți­ei Româ­ne din decem­brie 1989. Ini­ția­ti­va noas­tră a fost bine pri­mi­tă de isto­ri­cii con­stăn­țeni, dova­dă fiind și fap­tul că au răs­puns invi­ta­ți­ei noas­tre, par­ti­ci­pând cu mai mul­te comu­ni­cări deo­se­bit de inte­re­san­te. După fie­ca­re pre­zen­ta­re au urmat dis­cu­ții libe­re, fie­ca­re argu­men­tân­du-și punc­tul de vede­re în legă­tu­ră cu eve­ni­men­te­le petre­cu­te în urmă cu 23 de ani.

Comu­ni­ca­rea mea s‑a inti­tu­lat Revo­lu­ția din decem­brie 1989, la Man­ga­lia. Pen­tru a con­sem­na ceea ce s‑a întâm­plat în ora­șul nos­tru, am inter­vi­e­vat mai mul­te per­soa­ne, care ocu­pau dife­ri­te func­ții publi­ce, la acea vre­me, sau care au fost impli­ca­te în deru­la­rea evenimentelor. 

Am stat de vor­bă cu: Nico­lae Simio­ne­scu — pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Flori­ca Spâ­nu — secre­ta­rul Con­si­li­u­lui Popu­lar, Robert Con­druț — revo­lu­țio­nar, Tra­ian Lupu – direc­to­rul Casei de Cul­tu­ră, Vasi­le Mol­do­va­nu — șeful Ser­vi­ci­u­lui teh­nic al Trus­tu­lui Car­pați și repre­zen­tan­tul Nept­u­nu­lui în Con­si­li­ul Fron­tu­lui Sal­vă­rii Națio­na­le de la Man­ga­lia, Ghe­or­ghe Todor – mar­tor la eve­ni­men­te. Toți mi-au poves­tit, cu lux de amă­nu­n­te, ceea ce s‑a întâm­plat, în ace­le zile, la Mangalia.

În con­clu­zie, a fost un sim­po­zion deo­se­bit, unde fie­ca­re par­ti­ci­pant a venit cu infor­ma­ții noi și inte­re­san­te. În scurt timp, cu spri­ji­nul d‑lui pri­mar Cris­ti­an Radu, spe­răm să publi­căm toa­te aces­te comu­ni­cări într‑o lucra­re ști­in­ți­fi­că. Volu­mul va con­ți­ne și comu­ni­că­ri­le cole­gi­lor care, deși erau tre­cuți în pro­gram, din moti­ve obiec­ti­ve nu au reu­șit să fie pre­zenți la sim­po­zion”, a pre­ci­zat direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel COLESNIUC.

Gale­rie foto:

Comu­ni­cat de pre­să, Dumi­ni­că, 23.12.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply