În inspecţie la centralele termice

0
203
Iată ce spune primarul Cristian Radu despre situaţia căldurii la Mangalia!

Pro­ble­me­le sesi­za­te de cetă­ţeni, lega­te de încă­l­zi­re, nu au rămas fără răs­puns! După ce Repli­ca a publi­cat nemulţu­mi­ri­le locu­i­to­ri­lor din Man­ga­lia, cu pri­vi­re la căl­du­ră, Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui a trans­mis urmă­to­rul comu­ni­cat de pre­să:

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a fost în noap­tea de sâm­ba­tă spre dumi­ni­că (22–23 decem­brie) în mai mul­te cen­tra­le ter­mi­ce din muni­ci­piu pen­tru a veri­fi­ca fun­cţio­na­rea aces­to­ra şi dacă se fur­ni­zea­ză agent ter­mic către popu­la­ţie. Demer­sul pri­ma­ru­lui a venit ca urma­re a sesi­ză­ri­lor pri­mi­te la Pri­mă­rie, în care cetă­ţe­nii sem­na­lau fap­tul că în une­le zone din oraş s‑a oprit fur­ni­za­rea căl­du­rii.

Însoţit de depu­ta­tul Vic­tor Manea şi direc­to­rul Gol­d­term Dan Geor­ges­cu, edi­lul Man­ga­li­ei a inspec­tat toa­te cen­tra­le­le în care exis­tau pro­ble­me teh­ni­ce de natu­ră să blo­che­ze fun­cţio­na­rea aces­to­ra. Potri­vit anga­ja­ţi­lor soci­e­tă­ţii de ter­mo­fi­ca­re, între­ru­pe­ri­le fur­ni­ză­rii agen­tu­lui ter­mic sunt cau­za­te de uzu­ra fizi­că a unor echi­pa­men­te şi insta­la­ţii exis­ten­te în cen­tra­le.

Citi­tți arti­co­lul inte­gral în Replica de luni, 24 dec. 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply