De azi a început vacanța de iarnă pentru elevi

0
360

Ele­vii din învă­ţămân­tul pre­u­ni­ver­si­tar şi preş­co­la­rii au intrat de azi în vacanţa de iar­nă, care va dura trei săp­tămâni, potri­vit struc­tu­rii anu­lui şco­lar apro­ba­tă de Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei. Ast­fel, ele­vii şi preş­co­la­rii vor reve­ni în uni­tă­ţi­le de învă­ţământ la 14 ianu­a­rie, pen­tru cur­su­ri­le celui de-al doi­lea semes­tru al anu­lui de învă­ţământ.

Urmă­toa­rea vacanţă pen­tru ele­vii din învă­ţămân­tul pre­u­ni­ver­si­tar şi preş­co­lari va fi cea de pri­mă­va­ră, care va avea loc între 6 şi 14 apri­lie. Tot­o­da­tă, săp­tămâ­na 1–5 apri­lie 2013 din semes­trul al doi­lea va fi dedi­ca­tă acti­vi­tă­ţi­lor extra­cur­ri­cu­la­re şi extra­ş­co­la­re, în cadrul pro­gra­mu­lui „Să ştii mai mul­te, să fii mai bun!”, care va avea un orar spe­ci­fic.

Cur­su­ri­le celui de-al doi­lea semes­tru al anu­lui şco­lar se vor înche­ia la 21 iunie. Pen­tru cla­se­le ter­mi­na­le din învă­ţămân­tul liceal, cur­su­ri­le celui de-al doi­lea semes­tru al anu­lui şco­lar se vor înche­ia la 31 mai.

Pen­tru cla­sa a VIII‑a, anul şco­lar are 36 de săp­tămâni din care dura­ta cur­su­ri­lor este de 35 de săp­tămâni, o săp­tămâ­nă fiind dedi­ca­tă desfă­şu­ră­rii eva­luă­rii naţio­na­le. Tot­o­da­tă, cur­su­ri­le cla­se­lor a VIII‑a se vor înche­ia la 14 iunie.

Vacanţa de vară va înce­pe la 22 iunie şi se va înche­ia la15 sep­tem­brie.

Şi stu­denţii vor intra vineri în vacanţa de iar­nă, dura­ta aces­te­ia fiind, însă la majo­ri­ta­tea insti­tu­ţi­i­lor de învă­ţământ supe­ri­or, de doar două săp­tămâni.

Ziua de Con­stanţa, Vineri, 21 decem­brie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply