Campanie gratuită de sterilizare a câinilor comunitari, la Mangalia

0
292

Ser­vi­ci­ul Public Cre­şe, Asis­tenţă Soci­a­lă, Cul­tu­ră, Sport, Igie­nă Publi­că, în cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria Man­ga­lia au înce­put, în aceas­tă peri­oa­dă, o cam­pa­nie gra­tu­i­tă de ste­ri­li­za­re a ani­ma­le­lor cu şi fără stă­pân de rasă comu­nă.

Ste­ri­li­ză­ri­le se efec­tu­ea­ză de către un medic vete­ri­nar, în incin­ta Bio­ba­zei Man­ga­lia (fos­ta moa­ră, în spa­te­le depo­zi­tu­lui Polux de la ieşi­rea din Man­ga­lia spre Con­stanţa), per­ma­nent, de luni până vineri, între ore­le 08.00 — 12.00.

Ste­ri­li­za­rea ani­ma­le­lor, în spe­cial a celor cu stă­pân, fără valoa­re chi­no­lo­gi­că, feli­no­lo­gi­că, este sin­gu­ra măsu­ră efi­cien­tă și dura­bi­lă pen­tru ges­tio­na­rea popu­la­ți­ei ani­ma­le­lor comu­ni­ta­re, susţin repre­zen­tanţii municipalităţii.

Cetă­ţe­nii ora­şu­lui, dar şi cei din loca­li­tă­ţi­le limi­tro­fe, care doresc să-şi ste­ri­li­ze­ze gra­tu­it ani­ma­le­le, se pot adre­sa medi­cu­lui vete­ri­nar Lucian Miloşan, din cadrul Bio­ba­zei Mangalia. 

Marti, 4 decem­brie 2012                         Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply