Bucurie pentru chiriaşii de la blocurile „Mivan Kier“

0
294
Işi pot cumpăra apartamentele cu preţuri între 20.000 de euro şi 26.000 de euro.

     Con­si­li­e­rii locali au apro­bat, în cadrul şedinţei ce a avut loc astăzi, vân­za­rea spa­ţi­i­lor loca­ti­ve din blo­cu­ri­le DO1, DO2, DO3, darea în admi­nis­tra­re a cen­tra­lei ter­mi­ce situ­a­tă în incin­ta Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia, înche­ie­rea unui con­tract de aso­ci­e­re în par­ti­ci­pa­ţiu­ne în vede­rea exploa­tă­rii în comun a loca­ţi­i­lor cu des­ti­na­ţie de difu­za­re pre­să, a unui con­tract de aso­ci­e­re în par­ti­ci­pa­ţiu­ne în vede­rea edi­fi­că­rii şi exploa­tă­rii în comun a spa­ţi­i­lor cu des­ti­na­ţie de sta­ţii pen­tru mij­loa­ce­le de trans­port în comun.

     Aleşii au mai decis demo­la­rea, prin pro­ce­du­ră admi­nis­tra­ti­vă, a unor con­stru­cţii edi­fi­ca­te ile­gal, înfi­inţa­rea uni­tă­ţii loca­le de moni­to­ri­za­re a ser­vi­ci­i­lor comu­ni­ta­re de uti­li­tă­ţi publi­ce şi darea în admi­nis­tra­re a cen­tra­lei ter­mi­ce a pri­mă­ri­ei şi a cen­tra­le­lor ter­mi­ce din incin­ta insti­tu­ţi­i­lor de învă­ţământ către SC Goldterm.

     Vân­za­rea apar­ta­men­te­lor de la blo­cu­ri­le DO1, DO2, DO3 către actu­a­lii titu­lari se va face la preţul uni­tă­ţi­lor loca­ti­ve con­stru­i­te din fon­du­ri­le sta­tu­lui şi rece­pţio­na­te după 1 ianu­a­rie 1990. Ast­fel, cel mai ieftin apar­ta­ment din cadrul aces­tor blo­curi va cos­ta cir­ca 20.000 de euro (87.548 lei) şi se află la eta­jul al VI‑a al imo­bi­lu­lui, în timp ce, cel mai scump va cos­ta cir­ca 26.700 euro (119.783 lei) şi este situ­at la nive­lul al II-lea al clădirii.

     Pen­tru chi­ri­a­şii care nu îşi per­mit luxul de a achi­ta “cash“ imo­bi­lul în care locu­iesc, rate­le luna­re se situ­ea­ză între 388 lei şi 531 lei.

     Blo­cu­ri­le de pe stra­da Oituz sunt con­stru­i­te de fir­ma “Mivan Kier” şi fina­li­za­te în 2002. Va pre­zen­tam, in con­ti­nu­a­re, lis­ta cu pre­tu­ri­le apar­ta­men­te­lor, rate­le luna­re si rata doban­zi­lor pen­tru aces­te apartamente:

Edi­tia de Sud, vineri, 14 dec.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply