ALEGERI PARLAMENTARE 2012. Cadrul legal, cum votăm şi modul de atribuire a mandatelor

0
315

Ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re 2012 se vor desfă­şu­ra după ace­la­şi sis­tem elec­to­ral ca ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 2008, un sis­tem mixt, în care can­di­da­tu­ri­le şi votul au fost uni­no­mi­na­le, iar acor­da­rea man­da­te­lor s‑a făcut proporţional.

Cum şi unde votăm?

Cetă­ţe­nii români cu drept de vot îşi vor exer­ci­ta drep­tul prin­tr-un vot secret. Par­ti­ci­pa­rea la vot se face prin liber con­si­mţământ, doar prin pre­zen­ta­rea actu­lui de iden­ti­ta­te (car­tea de iden­ti­ta­te, car­tea de iden­ti­ta­te pro­vi­zo­rie, bule­ti­nul de identitate).

Ori­ce meto­dă de influ­enţa­re sau exer­ci­ta­re a unei pre­siuni asu­pra ale­gă­to­ri­lor pen­tru a deter­mi­na par­ti­ci­pa­rea sau absenţa de la vot, pre­cum şi expri­ma­rea votu­lui într‑o anu­mi­tă dire­cţie sunt strict inter­zi­se şi pedep­si­te prin lege.

Nu au drept la vot per­soa­ne­le con­dam­na­te la pier­de­rea drep­tu­ri­lor elec­to­ra­le prin hotă­râre jude­că­to­reas­că defi­ni­ti­vă, per­soa­ne­le puse sub inter­di­cţie, debi­lii sau ali­ena­ţii mintal.

Ale­gă­to­rii pot vota doar în cole­gi­ul în care îşi au domi­ci­li­ul şi numai cu car­tea de iden­ti­ta­te. Cei care fac dova­da, pe baza actu­lui de iden­ti­ta­te, că domi­ci­li­a­ză în zona aron­da­tă secţi­ei de vota­re la care s‑au pre­zen­tat şi au fost omi­şi de pe lis­te­le elec­to­ra­le per­ma­nen­te, vor fi înscri­şi pe lis­ta elec­to­ra­lă supli­men­ta­ră de preşe­din­te­le biro­u­lui elec­to­ral al secţi­ei de votare.

Citi­ţi arti­co­lul inte­gral pe antena3.ro, 4 dec.2012.

Foto: Medi­a­fax.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply