1910 ani de la primul război daco-roman

0
388
Un nou simpozion la Muzeul Callatis din Mangalia.

Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cu spri­ji­nul pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu și al con­si­li­e­ru­lui Ovi­diu Miha­la­che, orga­ni­zea­ză luni, 17 decem­brie 2012, înce­pând cu ora 12.00, la sedi­ul muze­u­lui cal­la­tian, sim­po­zio­nul: „1910 ani de la pri­mul răz­boi daco-roman”.

Sim­po­zio­nul face par­te din pro­iec­tul „Să cunoaș­tem isto­ria Dobro­gei”, unde par­te­neri sunt, ală­tu­ri de muzeu și pri­mă­rie, toa­te cele trei licee din muni­ci­piu: Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”, Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis” și Cole­gi­ul Eco­no­mic Mangalia.

Des­pre răz­bo­a­ie­le din­tre daci și romani și des­pre monu­men­tul tri­um­fal Tro­pa­e­um Tra­iani, va vor­bi direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc. dr. Mihai Ione­scu, res­pon­sa­bi­lul ști­in­ți­fic al Muze­u­lui „Cal­la­tis” și direc­to­rul Șco­lii Nr. 3 Man­ga­lia, va pre­zen­ta cer­ce­tă­ri­le arhe­o­lo­gi­ce pe care le‑a efec­tu­at, între anii 1976 și 2008, la for­ti­fi­ca­ția ane­xă și la ape­duc­te­le cetă­ții Tro­pa­e­um Traiani.

 Învi­ta­tul de onoa­re este dr. Ghe­or­ghe Papuc, direc­tor al Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța între anii 2002 – 2004 și direc­tor adjunct în peri­oa­de­le: 1989 – 2002 și 2004 – 2010. A fost timp de 16 ani mem­bru în Comi­sia Națio­na­lă de Arhe­o­lo­gie și a pri­mit pre­mi­ul „Vasi­le Pâr­van” al Aca­de­mi­ei Româ­ne pen­tru rezul­ta­te­le cer­ce­tă­ri­lor arhe­o­lo­gi­ce rea­li­za­te la ceta­tea de la Adamclisi.

În anul 2004 a pri­mit „Meri­tul cul­tu­ral cla­sa I” din par­tea pre­șe­din­te­lui Ion Ili­es­cu. Dr. Ghe­or­ghe Papuc a efec­tu­at cer­ce­tări arhe­o­lo­gi­ce la ceta­tea Tro­pa­e­um Tra­iani din anul 1970 și până în anul 2008. Domnia sa le va poves­ti ele­vi­lor, pe larg, con­flic­te­le din­tre daci și romani, înte­me­ie­rea și isto­ria cetă­ții de la Adam­cli­si și întâm­plări din cei 38 de ani de acti­vi­ta­te neîn­tre­rup­tă pe șati­e­rul arhe­o­lo­gic al vechii cetăți romane.

Vor fi pre­zenți: ele­vii ai Șco­lii nr. 3 Man­ga­lia, coor­do­nați de dr. Mihai Ione­scu, și elevi de la cele trei licee din Man­ga­lia: Cole­gi­ul Eco­no­mic, Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu” și Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis”, înso­țiți de: prof. Ibo­lya Nego­i­ță, prof. Livia Pop și prof. Sil­via Cuseac. Din par­tea Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia va par­ti­ci­pa con­si­li­e­rul pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu, coman­dor Ovi­diu Mihalache.

MangaliaNews.ro, Sâm­bă­tă, 15.12.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply