Ziua Dobrogei a fost sărbătorită la Muzeul Callatis (galerie foto)

0
476

Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, Cole­gi­ul Eco­no­mic, Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu” și Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis”, cu sus­ți­ne­rea Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, au orga­ni­zat mier­curi, 14 noiem­brie 2012, înce­pând cu ora 11.00, la sedi­ul muze­u­lui cal­la­tian, sim­po­zio­nul „14 NOIEMBRIE 1878 – REINTEGRAREA DOBROGEI LA STATUL MODERN ROMÂN”.

Acti­vi­ta­tea cul­tu­ral-ști­in­ți­fi­că face par­te din pro­iec­tul „Să cunoaș­tem isto­ria Dobro­gei”, ini­țiat de Muze­ul „Cal­la­tis” și Pri­mă­ria Man­ga­lia în sep­tem­brie 2012. La eve­ni­ment au fost pre­zenți: vice­pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Bogdan Maga­nu, con­si­li­e­rul local Sorin Andrei și can­di­da­tul USL pen­tru Came­ra Depu­ta­ți­lor, Vic­tor Manea.

În des­chi­de­re, direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, a men­țio­nat că eve­ni­men­te­le din ziua de 14 noiem­brie 1878 nu prea sunt cunos­cu­te de români și, din nefe­ri­ci­re, nici măcar de dobro­geni. În con­ti­nu­a­re, a des­cris prin­ci­pa­le­le momen­te din isto­rie, care au avut ca rezul­tat rein­te­gra­rea Dobro­gei la sta­tul modern român. În fina­lul dis­cur­su­lui a insis­tat pe ide­ea că așa cum, pen­tru româ­nii din Arde­al, ziua de 1 decem­brie 1918 repre­zin­tă cea mai impor­tan­tă zi din isto­ria Transil­va­niei, la fel și pen­tru româ­nii din Dobro­gea, ziua de 14 noiem­brie 1878 ar tre­bui să repre­zin­te cea mai impor­tan­tă zi din isto­ria Dobrogei.”

Vic­tor Manea, can­di­da­tul USL pen­tru Came­ra Depu­ta­ți­lor în Cole­gi­ul nr. 5 Man­ga­lia, i‑a feli­ci­tat pe orga­ni­za­to­rii sim­po­zio­nu­lui pen­tru ide­ea de a mar­ca aceas­tă zi, care ar tre­bui să fie deo­se­bit de impor­tan­tă pen­tru români. El a vor­bit des­pre mode­lul de con­vie­țu­i­re inte­re­t­ni­că dobro­gea­nă și a sub­li­ni­at că, deși în Dobro­gea tră­iesc mai mul­te mino­ri­tăți, tutu­ror li s‑au res­pec­tat drep­tu­ri­le, reli­gi­i­le, tra­di­ți­i­le și obi­ce­iu­ri­le. Vic­tor Manea a evi­den­ți­at fap­tul că pro­iec­te­le muze­u­lui sunt spri­ji­ni­te de pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu și de Minis­trul Cul­tu­rii, Puiu Hașotti. În final a urat tutu­ror dobro­ge­ni­lor, cu pri­le­jul zilei de 14 noiem­brie, La mulți ani!

Și pen­tru că orga­ni­za­to­rii au decis ca tine­rii să se impli­ce activ în des­fă­șu­ra­rea aces­tui sim­po­zion, ele­vii Lice­u­lui Teo­re­tic „Cal­la­tis”, coor­do­nați de prof. Sil­via Cuseac, au pre­zen­tat un mate­ri­al în Power­Po­int având ca temă reve­ni­rea Dobro­gei la patria-mamă. Au urmat ele­vii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic, îndru­mați de prof. docu­men­ta­rist Ibo­lya Nego­i­ță. Ei au sus­ți­nut mai mul­te comu­ni­cări, amin­tind lucră­ri­le unor cunos­cuți scri­i­tori care au des­cris Dobro­gea în pri­ma jumă­ta­te a seco­lu­lui al XX-lea. În final, ele­vii Lice­u­lui Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”, coor­do­nați de prof. Livia Pop, au pre­zen­tat și ei un mate­ri­al în Power­Po­int, unde au făcut o scur­tă isto­rie a Dobro­gei din anti­chi­ta­te și până în conteporaneitate.

MangaliaNews.ro, Mier­curi, 14.11.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply