Un nou simpozion la Muzeul Callatis

0
312
14 NOIEMBRIE 1878 – REINTEGRAREA DOBROGEI LA STATUL MODERN ROMÂN

Dr. Sorin Mar­cel COLESNIUC: “Așa cum, pen­tru româ­nii din Arde­al, ziua de 1 decem­brie 1918 repre­zin­tă cea mai impor­tan­tă zi din isto­ria Transil­va­niei, la fel și pen­tru româ­nii din Dobro­gea, ziua de 14 noiem­brie 1878 ar tre­bui să repre­zin­te cea mai impor­tan­tă zi din isto­ria Dobrogei.”

Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, în cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, orga­ni­zea­ză mier­curi, 14 noiem­brie 2012, înce­pând cu ora 11.00, la sedi­ul muze­u­lui cal­la­tian, sim­po­zio­nul „14 NOIEMBRIE 1878 – REINTEGRAREA DOBROGEI LA STATUL MODERN ROMÂN”. Acti­vi­ta­tea face par­te din pro­iec­tul „Să cunoaș­tem isto­ria Dobro­gei”, ini­țiat de Muze­ul „Cal­la­tis” și Pri­mă­ria Man­ga­lia la înce­pu­tul anu­lui șco­lar 2012 — 2013.

Sim­po­zio­nul va fi des­chis de direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, care va vor­bi des­pre impor­tan­ța aces­tei zile în isto­ria româ­ni­lor și va des­crie eve­ni­men­te­le care au avut loc în luni­le octom­brie și noiem­brie 1878.

Ele­vii Lice­u­lui Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”, coor­do­nați de prof. Livia Pop, și ele­vii Lice­u­lui Teo­re­tic „Cal­la­tis”, îndru­mați de prof. Sil­via Cuseac, vor pre­zen­ta câte­va mate­ri­a­le în Power­Po­int având ca temă rein­te­gra­rea Dobro­gei la sta­tul modern român. Ele­vii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, coor­do­nați de prof. docu­men­ta­rist Ibo­lya Nego­i­ță, vor pre­zen­ta Dobro­gea văzu­tă prin ochii unor cunos­cuți scri­i­tori români, prin­tre care: Miha­il Sado­vea­nu cu lucra­rea „Povești dobro­ge­ne”, publi­ca­tă în anul 1914; Gala Galac­tion cu memo­ri­a­lul de călă­to­rie „Man­ga­lia”, apă­rut în anul 1947, și  note­le și reve­ri­i­le inti­tu­la­te „La țăr­mul mării”, publi­ca­te în anul 1916; Cel­la Serghi cu roma­nul „Pân­za de paian­jen”, tipă­rit pen­tru pri­ma dată în anul 1938, în care autoa­rea vor­beș­te des­pre o poves­te de dra­gos­te înce­pu­tă pe malul Mării Negre, la Man­ga­lia, dar în care sunt des­cri­se ora­șe­le din Dobro­gea din peri­oa­da interbelică.

Ziua de 14 noiem­brie 1878 este o zi deo­se­bit de impor­tan­tă pen­tru isto­ria Dobro­gei: este ziua în care teri­to­ri­ul din­tre Dună­re și Marea Nea­gră a rein­trat, ofi­ci­al, în com­po­nen­ța sta­tu­lui modern român. Și pen­tru că puțini dobro­geni cunosc acest impor­tant eve­ni­ment din isto­ria Dobro­gei, am con­si­de­rat că avem obli­ga­ția mora­lă, în spe­cial pen­tru tâna­ra gene­ra­ție, să orga­ni­zăm acest sim­po­zion. Așa cum, pen­tru româ­nii din Arde­al, ziua de 1 decem­brie 1918 repre­zin­tă cea mai impor­tan­tă zi din isto­ria Transil­va­niei, la fel și pen­tru româ­nii din Dobro­gea, ziua de 14 noiem­brie 1878 ar tre­bui să repre­zin­te cea mai impor­tan­tă zi din isto­ria Dobro­gei”, a men­țio­nat dr. Sorin Mar­cel COLESNIUC.

MangaliaNews.ro, Luni, 12.10.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply