Un nou simpozion la Muzeul Callatis: 1 Decembrie — Ziua Națională a României

0
290

Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia și Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, în cola­bo­ra­re cu: Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”, Lice­u­lui Teo­re­tic „Cal­la­tis” și Cole­gi­ul Eco­no­mic, orga­ni­zea­ză joi, 29 noiem­brie 2012, înce­pând cu ora 12.00, la sedi­ul muze­u­lui cal­la­tian, sim­po­zio­nul inti­tu­lat: „1 Decem­brie – Ziua Națio­na­lă a Româ­ni­ei”.

După dis­cur­su­ri­le ofi­ci­a­le, direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, va vor­bi des­pre impor­tan­ța aces­tei zile în isto­ria româ­ni­lor și va des­crie eve­ni­men­te­le care au avut ca rezul­tat uni­rea tutu­ror româ­ni­lor la 1 Decem­brie 1918. În con­ti­nu­a­re, ele­vii Lice­u­lui Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”, coor­do­nați de prof. Livia Pop, ele­vii Lice­u­lui Teo­re­tic „Cal­la­tis”, îndru­mați de prof. San­da Pădu­rea­nu și ele­vii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, coor­do­nați de prof. docu­men­ta­rist Ibo­lya Nego­i­ță, vor pre­zen­ta câte­va mate­ri­a­le în care vor amin­ti de lup­ta de vea­curi a româ­ni­lor, pen­tru a trăi într-un stat națio­nal, inde­pen­dent și uni­tar.

Aceas­tă zi este deo­se­bit de impor­tan­tă în isto­ria Româ­ni­ei: este ziua când s‑a rea­li­zat Uni­rea Națio­na­lă a tutu­ror româ­ni­lor. La 20 noiem­brie 1918, Mare­le Sfat Naţio­nal a lan­sat Con­vo­ca­rea Adu­nă­rii Naţio­na­le de la Alba Iulia, pen­tru ziua de dumi­ni­că 1 decem­brie. Desem­na­rea dele­ga­ţi­lor la Adu­na­re s‑a făcut pe prin­ci­pii demo­cra­ti­ce, în adu­nări des­chi­se, fiind aleşi: ţărani, învă­ţă­tori, pre­o­ţi, avo­ca­ţi, stu­denţi, ofi­ţeri, sol­da­ţi, mun­ci­tori, mese­ri­a­şi etc. Aceștia repre­zen­tau toa­te cate­go­ri­i­le soci­a­le, orga­ni­za­ţi­i­le poli­ti­ce şi mili­ta­re, soci­e­tă­ţi­le şi insti­tu­ţi­i­le bise­ri­ceşti, cul­tu­ra­le şi pro­fe­sio­na­le. La Alba Iulia au sosit 1228 de dele­ga­ţi, de drept sau aleşi, și pes­te 100.000 de români, veniți din toa­te ţinu­tu­ri­le transil­vă­ne­ne, bănă­ţe­ne, mara­mu­reşe­ne şi ungu­re­ne. În dimi­nea­ța zilei de 1 Decem­brie 1918, în Sala Cazi­no­u­lui din Alba Iulia, s‑au întru­nit dele­ga­ţii ofi­ci­ali, pre­cum şi alte per­soa­ne, între care şi repre­zen­tanţi ai Basa­ra­biei şi Buco­vi­nei. Şte­fan Cicio-Pop, preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Națio­nal Român Cen­tral, a ros­tit cuvân­tul de des­chi­de­re. Dis­cur­sul solemn a fost pre­zen­tat de Vasi­le Gol­diş, care a făcut o incur­siu­ne în isto­ria româ­ni­lor din teri­to­ri­i­le afla­te sub stă­pâ­ni­re stră­i­nă. După cuvân­tă­ri­le susţi­nu­te de Iuliu Maniu şi Iosif Juman­ca, Ghe­or­ghe Pop de Băseşti a supus spre apro­ba­re Rezo­lu­ţia de uni­re, care a fost adop­ta­tă în una­ni­mi­ta­te. Ulte­ri­or, în cadrul Con­fe­rinţei de pace de la Paris, care şi‑a des­chis lucră­ri­le în ianu­a­rie 1919, diplo­ma­ţia româ­nă s‑a anga­jat într‑o amplă acţiu­ne ce avea în vede­re recu­noa­ş­te­rea inter­na­ţio­na­lă a Marii Uniri. Marea Uni­re de la 1 Decem­brie 1918 a rămas în isto­rie ca un eve­ni­ment deo­se­bit de impor­tant pen­tru des­ti­ne­le naţiu­nii, mar­când sfârşi­tul unei eta­pe şi intra­rea soci­e­tă­ţii româ­neşti într‑o nouă peri­oa­dă a evo­lu­ţi­ei sale isto­ri­ce. După eve­ni­men­te­le poli­ti­ce de la sfâr­și­tul anu­lui 1989, ziua de 1 Decem­brie a deve­nit și Ziua Națio­na­lă a Româ­ni­ei”, a con­clu­zio­nat dr. Sorin Mar­cel COLESNIUC.

La sim­po­zion vor fi pre­zenți: pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, con­si­li­eri locali, pro­fe­sori, elevi și oameni de cul­tu­ră din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply