S‑a deschis cel mai mare parc solar din România. Centrala se află la Tulcea

0
273

Cel mai mare parc solar fun­cţio­nal din Româ­nia s‑a des­chis, marţi, în ora­şul tul­cean Isac­cea, pano­u­ri­le foto­vol­tai­ce urmând să asi­gu­re con­su­mul nece­sar pen­tru cir­ca 4.700 de gos­po­dă­rii, infor­mea­ză Ager­pres.

Lucră­ri­le de rea­li­za­re a cen­tra­lei foto­vol­tai­ce au înce­put în urmă cu aproa­pe trei luni, demer­su­ri­le pen­tru pune­rea în prac­ti­că a inves­ti­ţi­ei dema­rând încă din luna mai a aces­tui an.

Legi­sla­ţia a fost una din­tre cele mai difi­ci­le pro­ble­me pe care întâmpinat‑o până acum. Am mai făcut două par­curi eoli­e­ne în Româ­nia, dar aici par­că a fost mai greu. Au fost mul­te pro­ble­me lega­te de legi­sla­ţie, dar nu aş vrea acum să spun una con­cre­tă”, a decla­rat fon­da­to­rul RRa Parc, Emil Mora­riu.

Valoa­rea tota­lă a inves­ti­ţi­ei este de 1,3 mili­oa­ne de euro, aceas­ta urmând să fie amor­ti­za­tă, potri­vit sur­sei cita­te, în cir­ca patru ani.

Par­cul solar din ora­şul Isac­cea cuprin­de 35.000 de modu­le sola­re care aco­pe­ră o supra­fa­ţă tota­lă de 14 hec­ta­re, dura­ta de via­ţă a aces­to­ra fiind de 30 de ani.

Foto: solarxion.com

Va invi­tam sa citi­ti arti­co­lul inte­gral pe antena3.ro, Marti, 27 nov.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply