Primarul Mangaliei va coordona organizarea referendumului privind gazele de şist

0
230

          Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia orga­ni­zea­ză, în data de 9 decem­brie 2012, un refe­ren­dum local pen­tru a con­sul­ta cetă­ţe­nii cu domi­ci­li­ul sta­bil în loca­li­ta­te, cu pri­vi­re la exploa­ta­rea şi extra­cţia gaze­lor de şist pe raza admi­nis­tra­tiv teri­to­ri­a­lă a muni­ci­pi­u­lui.

          Cu oca­zia refe­ren­du­mu­lui, cetă­ţe­nii sunt che­ma­ţi să se pro­nu­nţe cu „DA” sau „NU”  la între­ba­rea: Sun­teţi de acord cu exploa­ta­rea şi extra­cţia gaze­lor de şist pe teri­to­ri­to­ri­ul admi­nis­tra­tiv al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia?”.

          Potri­vit unei Hotă­râri a CL, adop­ta­tă în data de 26 octom­brie anul curent, pri­ma­rul Cris­ti­an Radu este man­da­tat să coor­do­ne­ze orga­ni­za­rea refe­ren­du­mu­lui din punct de vede­re teh­nic şi să ia toa­te măsu­ri­le ce se impun pen­tru res­pec­ta­rea lega­li­tă­ţii tutu­ror acti­vi­tă­ţi­lor afe­ren­te aces­tei acţiuni.

Vineri, 9.11.2012                                        Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply