Primarul Mangaliei, la manifestările şcolare de Sfântul Andrei

0
194

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, împre­u­nă cu repre­zen­tanţi ai Con­si­li­u­lui Local au par­ti­ci­pat de Ziua Sfân­tu­lui Andrei la mani­fes­tă­ri­le şco­lii din loca­li­ta­te, ce îi poar­tă nume­le.

La eve­ni­ment au fost pre­zenţi repre­zen­tanţi ai unor uni­tă­ţi de învă­ţământ par­te­ne­re, atât de la nivel local şi judeţean, cât şi din stră­i­nă­ta­te, res­pec­tiv din Ger­ma­nia şi Bul­ga­ria. În des­chi­de­rea eve­ni­men­tu­lui, s‑au into­nat imnu­ri­le de stat ale Româ­ni­ei, Bul­ga­ri­ei şi Ger­ma­niei, dar şi imnul Euro­pei, după care a urmat o slu­j­bă reli­gi­oa­să, insti­tu­ţia de învă­ţământ avându‑l ca patron spi­ri­tu­al pe Sfân­tul Andrei.

Cu aceas­tă oca­zie, repre­zen­tanţii dele­ga­ţi­i­lor din ţară şi stră­i­nă­ta­te au trans­mis mesa­je de pri­e­te­nie, par­te­ne­ri­lor de la Şcoa­la Sfân­tul Andrei.

La rân­dul său, pri­ma­rul Cris­ti­an Radu s‑a ară­tat ono­rat de pre­zenţa dis­tinşi­lor oas­peţi, semn că învă­ţămân­tul din Man­ga­lia este unul de cali­ta­te, iar pe vii­tor, con­du­ce­rea Pri­mă­ri­ei şi Con­si­li­ul Local vor alo­ca sufi­cien­te resur­se, ast­fel încât toa­te şco­li­le din oraş să-şi desfă­şoa­re acti­vi­ta­tea în con­di­ţii opti­me.

Pe par­cur­sul între­gii zile, în cadrul mani­fes­tă­ri­lor pri­le­ju­i­te de Zile­le Şco­lii, se desfă­şoa­ră con­cur­suri de cul­tu­ră gene­ra­lă, de lim­ba engle­ză, pre­cum şi o şeză­toa­re lite­rar-muzi­ca­lă şi un spec­ta­col artis­tic la care vor par­ti­ci­pa ele­vii români şi stră­ini.

Acti­vi­tă­ţi­le edu­ca­ti­ve şi artis­ti­ce vor con­ti­nua şi în ziua de 1 Decem­brie când, de Ziua Naţio­na­lă a Româ­ni­ei, ele­vii şco­lii şi par­te­ne­rii lor vor par­ti­ci­pa la fes­ti­vi­tă­ţi­le dedi­ca­te aces­tei săr­bă­tori.

Repli­ca, Vineri, 30 nov. 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply