Primăria Limanu a dat în judecată Guvernul

0
226
Chevron nu este binevenit în sudul litoralului.
Administraţiile locale vor referendum.

Primăria Limanu a dat în judecată Guvernul: Chevron nu este binevenit în sudul litoralului

Con­si­li­i­le Loca­le ale muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, res­pec­tiv comu­na Lima­nu, intenţio­nea­ză să orga­ni­ze­ze pe data de 9 decem­brie, con­co­mi­tent cu ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re, refe­ren­du­muri pri­vind explo­ra­rea-exploa­ta­rea gaze­lor de şist în sudul lito­ra­lu­lui. Cetă­ţe­nii din cele două loca­li­tă­ţi vor fi invi­ta­ţi să spu­nă dacă sunt sau nu de acord ca Che­vron, o com­pa­nie ame­ri­ca­nă, să fore­ze în zonă.

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, şi‑a expri­mat deja punc­tul de vede­re pe aceas­tă temă: Sunt împo­tri­va exploa­tă­rii gaze­lor de şist, el moti­vând că meto­da pe care ar urma să o folo­seas­că Che­vron va polua solul, apa şi va pune în peri­col sănă­ta­tea oame­ni­lor, afec­tând tot­o­da­tă şi turis­mul. El a adă­u­gat că hotă­rârea adop­ta­tă de Con­si­li­ul Local Man­ga­lia, pri­vind refern­du­mul, mai aşteap­tă doar avi­zul de lega­li­ta­te de la Pre­fec­tu­ră, pen­tru a putea fi pusă în prac­ti­că pe data de 9 decem­brie.

Îna­in­tea CL Man­ga­lia, pe data de 30 octom­brie, şi con­si­li­e­rii din Lima­nu au adop­tat o hotă­râre pri­vind orga­ni­za­rea unui refe­ren­dum. Ne facem dato­ria de a între­ba oame­nii. Până când va avea loc refe­ren­du­mul, cei de la Che­vron au oca­zia să vină să le expli­ce oame­ni­lor des­pre ce este vor­ba. Este un subiect sen­si­bil, a exis­tat o anu­mi­tă neli­ni­ş­te la afla­rea veş­tii că urmea­ză să se exploreze/exploateze gaze de şist în zonă. Prin urma­re, nu se poa­te ca Che­vron să exploa­te­ze fără să exis­te şi con­si­mţămân­tul oame­ni­lor, a decla­rat pri­ma­rul comu­nei Lima­nu, Ius­tin Urdea.

Tot el a adă­u­gat că, din punc­tul său de vede­re, nici nu este nevo­ie de un răs­puns al Pre­fec­tu­rii pri­vind hotă­rârea adop­ta­tă pe 30 octom­brie. Nu tre­bu­ie nea­pă­rat aviz de lega­li­ta­te, poa­te exis­ta o accep­ta­re taci­tă. Dacă Pre­fec­tu­ra ata­că hotă­rârea este o pro­ble­mă. În mod exce­pţio­nal se dă aviz de lega­li­ta­te sau la cere­re, aşa cum am soli­ci­tat noi. Dar, dacă nu vine nici un răs­puns, înseam­nă că este o accep­ta­re taci­tă, a susţi­nut Urdea.

Pri­ma­rul din Lima­nu a mai pre­ci­zat, refe­ri­tor la acest subiect, că admi­nis­tra­ţia loca­lă a acţio­nat în instanţă Guver­nul Româ­ni­ei, pen­tru anu­la­rea hotă­rârii de guvern care per­mi­te Che­vron să exploreze/exploateze gaze­le de şist în zonă. Întâi, tre­bu­ie con­sul­ta­tă popu­la­ţia, a moti­vat edi­lul.

Com­pa­nia ame­ri­ca­nă Che­vron a pri­mit drep­tul de a explo­ra şi exploa­ta gaze­le de şist în trei peri­me­tre din judeţul Con­stanţa, potri­vit unor hotă­râri de Guvern care au fost publi­ca­te pe 28 mar­tie în Moni­to­rul Ofi­ci­al.

Cele trei peri­me­tre se află în sudul lito­ra­lu­lui, în zone­le Vama Veche (Lima­nu), Adam­cli­si şi Cos­ti­neşti.

Ale­xan­dra ANTON, Repli­ca, vineri, 9 nov.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply