Pentru prima dată, tătarii din Mangalia și-au prezentat tradițiile și obiceiurile (galerie foto)

0
466

La sedi­ul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia a avut loc joi, 1 noiem­brie 2012, înce­pând cu ora 11.00, ver­ni­sa­jul expo­zi­ți­ei tem­po­ra­re „Tra­di­ți­i­le și obi­ce­iu­ri­le tăta­ri­lor din Dobro­gea”. Au fost pre­zenți la ver­ni­saj: pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, depu­ta­tul UDTTMR Amet Ale­din, can­di­da­tul la Came­ra Depu­ta­ți­lor Amet Varol, Actu­an Murat — con­si­li­er la DJCPCN Con­stan­ța, hogea Halil Ismet, Lia­na Naum – direc­to­rul Cer­cu­lui Mili­tar Man­ga­lia, direc­tori și pro­fe­sori de la insti­tu­ți­i­le de învă­țământ din loca­li­ta­te, con­si­li­eri locali și nume­roși repre­zen­tați ai etni­ei tăta­re din Mangalia.

În des­chi­de­re, direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, a vor­bit des­pre pro­iec­te­le pe care le‑a ini­țiat în ulti­mii ani și des­pre ide­ea orga­ni­ză­rii expo­zi­ți­ei dedi­ca­te tăta­ri­lor din Dobro­gea. În con­ti­nu­a­re a sub­li­ni­at fap­tul că vizi­ta­to­rii ar fi inte­re­sați să vadă și pe vii­tor aces­te cre­a­ții popu­la­re, motiv pen­tru care inten­țio­nea­ză să orga­ni­ze­ze, în muzeu, un spa­țiu spe­cial des­ti­nat pre­zen­tă­rii comu­ni­tă­ții musul­ma­ne din Dobrogea.

Invi­tat să adre­se­ze cîte­va cuvin­te, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a decla­rat că se bucu­ră că la Muze­ul „Cal­la­tis” a fost orga­ni­za­tă aceas­tă expo­zi­ție, că româ­nii și musul­ma­nii din Dobro­gea se înțe­leg foar­te bine și că va sus­ți­ne și pe vii­tor pro­iec­te­le muze­u­lui. Domnia sa a dat ca exem­plu pro­iec­tul depus la Minis­te­rul Cul­tu­rii, pen­tru con­stru­i­rea unui etaj pes­te clă­di­rea actu­a­lă a muze­u­lui, și dis­cu­ți­i­le pe care le‑a avut cu Minis­trul Puiu Hașotti pen­tru a mări spa­ți­ul de expunere.

Depu­ta­tul Amet Ale­din a men­țio­nat că este mul­țu­mit de fap­tul că orga­ni­za­ția loca­lă de femei a UDTTMR și direc­to­rul muze­u­lui au avut o ast­fel de ini­ția­ti­vă, unde o par­te a isto­ri­ei comu­ni­tă­ții musul­ma­ne este pre­zen­ta­tă publi­cu­lui vizi­ta­tor. Depu­ta­tul a mai amin­tit că a avut o pro­pu­ne­re legi­sla­ti­vă de înfi­in­ța­re a Insti­tu­tu­lui cul­tu­ral al tăta­ri­lor și că s‑ar bucu­ra ca o fili­a­lă a insti­tu­lui să fie înfi­in­ța­tă și la Mangalia.

Can­di­da­tul la Came­ra Depu­ta­ți­lor din par­tea UDTTMR, Amet Varol, a men­țio­nat că este o zi deo­se­bit de impor­tan­tă pen­tru comu­ni­ta­tea tăta­ră, întru­cât este pen­tru pri­ma dată când etnia din Man­ga­lia își pre­zin­tă valo­ri­le cul­tu­ra­le. Vii­to­rul depu­tat i‑a feli­ci­tat pe cei care au avut ide­ea orga­ni­ză­rii expo­zi­ți­ei și le‑a urat mult suc­ces în continuare.

Actu­an Murat, con­si­li­er la DJCPCN Con­stan­ța, a decla­rat că se bucu­ră de fap­tul că se află la Muze­ul „Cal­la­tis”, insti­tu­ție cu o acti­vi­ta­te deo­se­bit de boga­tă, și că ide­ea orga­ni­ză­rii expo­zi­ți­ei este bine-veni­tă. Mai mult, domnia sa a pre­ci­zat că urmă­toa­re­le lec­ții des­chi­se, orga­ni­za­te la muzeu pen­tru elevi, vor avea rolul de edu­ca­re în spi­ri­tul cola­bo­ră­rii inter-etni­ce și al tole­ran­ței. De ase­me­nea, și‑a expri­mat încre­de­rea că direc­to­rul muze­u­lui, Sorin Mar­cel Coles­niuc, va spri­jini ori­ce ini­ția­ti­vă de acest fel a fili­a­lei UDTTMR din Mangalia.

Ima­mul Halil Ismet a pre­zen­tat obiec­te­le de cult din cadrul expo­zi­ți­ei, între care și un vechi Coran scris în lim­ba ara­bă, expli­când tot­o­da­tă și cum se fac rugă­ciu­ni­le la musul­mani. În final a sub­li­ni­at că, în Dobro­gea, tăta­rii și tur­cii au con­vie­țu­it foar­te bine cu româ­nii și că își doreș­te, ca și în vii­tor, să fie la fel.

Mem­bu­lat Ghiul­gian, pre­șe­din­te­le Fili­a­lei Man­ga­lia a UDTTMR, a mul­țu­mit echi­pei care a mun­cit pen­tru orga­ni­za­rea expo­zi­ți­ei, men­ționând Comi­te­tul Orga­ni­za­ți­ei de Femei Man­ga­lia a UDTTMR con­dus de Mur­ta­za Fichi­ran. De ase­me­nea, a mul­țu­mit direc­to­ru­lui Muze­u­lui „Cal­la­tis”, Sorin Mar­cel Coles­niuc, care a fost „ini­ma” orga­ni­ză­rii expo­zi­ți­ei tem­po­ra­re. În final ea a pre­zen­tat toa­te obiec­te­le expu­se și rolul fie­că­ru­ia în par­te în gos­po­dă­ri­i­le tătă­rești din Dobrogea.

La des­chi­de­rea expo­zi­ți­ei a fost pre­zen­tă și cea mai vâr­st­ni­că repre­zen­tan­tă a etni­ei tăta­re din Man­ga­lia, Iip Șucu­rie, în vâr­stă de 93 de ani, care a adus și ea câte­va obiec­te pen­tru expo­zi­ție. La fina­lul ver­ni­sa­ju­lui, câți­va tineri au reci­tat poe­zii în lim­ba tătară.

Expo­zi­ția tem­po­ra­ră va fi des­chi­să până în ziua de 13 decem­brie, când Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia și Fili­a­la Man­ga­lia a UDTTMR, cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, vor orga­ni­za o nouă acti­vi­ta­te cul­tu­ra­lă dedi­ca­tă Zilei Tăta­ri­lor din România.

MangaliaNews.ro, Joi, 01.11.2012.

Gale­rie foto:

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply