O nouă expoziție temporară la Muzeul Callatis

0
344

TRADIȚIILE ȘI OBICEIURILE TĂTARILOR DIN DOBROGEA

Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia și Orga­ni­za­ția de Femei Man­ga­lia a UDTTMR, în cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia,  orga­ni­zea­ză joi, 1 noiem­brie 2012, înce­pând cu ora 11.00, la sedi­ul muze­u­lui cal­la­tian, o nouă expo­zi­ție tem­po­ra­ră inti­tu­la­tă „Tra­di­ți­i­le și obi­ce­iu­ri­le tăta­ri­lor din Dobrogea”.

Cu acest pri­lej, direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, a făcut urmă­toa­re­le pre­ci­zări: „Sco­pul aces­tui nou pro­iect cul­tu­ral-ști­in­ți­fic este de a pre­zen­ta, vizi­ta­to­ri­lor noș­tri, obi­ce­iu­ri­le și tra­di­ți­i­le tăta­ri­lor din Dobro­gea. În aceas­tă peri­oa­dă, cei mai mulți din­tre vizi­ta­tori sunt elevi ai insti­tu­ți­i­lor de învă­țământ din Man­ga­lia, care par­ti­ci­pă la lec­ți­i­le des­chi­se pe care noi le orga­ni­zăm la muzeu. Tomai de ace­ea, am con­si­de­rat că este impor­tant ca ele­vii, pe lân­gă patri­mo­ni­ul antic al muze­u­lui cal­la­tian, să poa­tă vedea și câte­va cre­a­ții popu­la­re ale tăta­ri­lor din Dobrogea.

Obiec­te­le pe care le pre­zen­tăm au fost adu­na­te, din întreg jude­țul Con­stan­ța, de către: Mem­bu­lat Ghiul­gian – pre­șe­din­te­le Fili­a­lei Man­ga­lia a UDTTMR, Mur­ta­za Fichi­ran – pre­șe­din­te­le Orga­ni­za­ți­ei de femei Man­ga­lia a UDTTMR,  Fei­zu­la Aider, Abdu­la Nori­zan și Nasur­la Aidan. Une­le din­tre obiec­te au adu­se de cole­ge­le noas­tre, care lucrea­ză la Muze­ul Cal­la­tis, Miral Demir și Muca­der Omer. 

În con­clu­zie, vizi­ta­to­rii noș­tri vor putea vedea, până în luna decem­brie, nume­roa­se expo­na­te tătă­rești prin­tre care: îmbră­că­min­te tra­di­țio­na­lă, covoa­re, obiec­te de podoa­bă, cămăși de nun­tă, bas­ma­le, pro­soa­pe, diver­se alte bro­de­rii, obiec­te de uz cas­nic, cum ar fi: san­dâc (cufăr), tek­ne (cova­tă), urșuk (fus) și alte­le. Un expo­nat deo­se­bit de impor­tant este Cora­nul, ală­tu­ri de care au fost expu­se manu­a­le aju­tă­toa­re pen­tru înțe­le­ge­rea lui.

La ver­ni­sa­jul expo­zi­ți­ei, par­ti­ci­pan­ții vor fi pri­miți de o tână­ră de etnie tăta­ră, îmbră­ca­tă în cos­tum tra­di­țio­nal. Pe un fond muzi­cal adec­vat, vom des­crie obi­ce­iu­ri­le lega­te de naș­te­re, căsă­to­rie și moar­te la tăta­rii din Dobro­gea. De ase­me­nea, vom vor­bi des­pre săr­bă­to­ri­le reli­gi­oa­se, între care și recen­ta Săr­bă­toa­re a sacri­fi­ci­u­lui — Kur­ban Bayram, dar și des­pre săr­bă­to­ri­le lega­te de ano­tim­puri. Câți­va copii vor reci­ta ver­suri în lim­ba tătară”.

Au fost invi­tați la eve­ni­ment: pri­ma­rul Man­ga­li­ei Cris­ti­an Radu, depu­ta­tul UDTTMR Amet Ale­din, can­di­da­tul la Came­ra Depu­ta­ți­lor Amet Varol, con­si­li­e­rul Actu­an Murat de la DJCCPCN Con­stan­ța, prof. univ. dr. Ibram Nure­din de la Uni­ver­si­ta­tea “Ovi­di­us” Con­stan­ța, hogea Halil Ismet și hogea Abla­chim Onder. De ase­me­nea, sunt bine-veniți, la des­chi­de­rea expo­zi­ți­ei tem­po­ra­re, toți cei inte­re­sați de tra­di­ți­i­le și obi­ce­iu­ri­le tăta­ri­lor din Dobrogea.

MangaliaNews.ro, 31.10.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply