O lecție deosebită de istorie a Dobrogei: rezistența anticomunistă

0
203

Vineri, 23 noiem­brie 2012, la sedi­ul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, s‑a des­fă­șu­rat o nouă lec­ție des­chi­să având ca temă: „Hai­du­cii Dobro­gei. Rezis­ten­ța anti­co­mu­nis­tă din Mun­ții Baba­da­gu­lui”. Lec­ția de isto­rie a fost orga­ni­za­tă în cola­bo­ra­re cu Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis” și cu sus­ți­ne­rea Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Pe par­cur­sul deru­lă­rii eve­ni­men­tu­lui, prof. Ele­na San­da Pădu­rea­nu a evi­den­ți­at urmă­toa­re­le: „Rezis­tenţa anti­co­mu­nis­tă din Dobro­gea se înca­drea­ză în feno­me­nul naţio­nal de rezis­tenţă faţă de noul sis­tem, dar are si une­le par­ti­cu­la­ri­tă­ţi, una din­tre ele fiind ace­ea că orga­ni­za­to­rii miş­că­rii de rezis­tenţă erau, în cea mai mare par­te, aro­mâni.

Rezis­tenţa din Dobro­gea a fost declanşa­tă în 1948, sub con­du­ce­rea fra­ţi­lor Nico­lae şi Dumi­tru Fudu­lea, în nor­dul Dobro­gei, Nico­lae Cio­la­cu, în cen­trul Dobro­gei și Gogu Puiu, în Dobro­gea de sud. Gru­pul de rezis­tenţă pur­ta nume­le de Hai­du­cii Dobro­gei. Ascun­zân­du-se în per­ma­nen­ță de comu­niști și Secu­ri­ta­te, ei au reu­şit să for­meze o reţea de pes­te 2000 de par­ti­zani, lup­tă­tori activi şi cei care îi aju­tau, acti­vând în apro­xi­ma­tiv 300 de celu­le”.

Îndu­mați de prof. Ele­na San­da Pădu­rea­nu, ele­vii au rea­li­zat și au sus­ți­nut câte­va scur­te comu­ni­cări, cu refe­ri­re la rezis­ten­ța anti­co­mu­nis­tă din Dobro­gea. Mai mult, pen­tru că lec­ția des­chi­să face par­te din pro­iec­tul „Să des­co­pe­rim isto­ria Dobro­gei”, ele­vii s‑au gân­dit să cre­e­ze și un site, unde vor pre­zen­ta isto­ria teri­to­ri­u­lui din­tre Dună­re și Marea Nea­gră, din anti­chi­ta­te până în pre­zent.

A fost o acti­vi­ta­te deo­se­bi­tă, în sen­sul că, des­pre rezis­ten­ța anti­co­mu­nis­tă din Dobro­gea nu s‑a vor­bit până în 1989 și puțini sunt cei care abor­dea­ză acest subiect în zile­le noas­tre. A fost o lec­ție de isto­rie în care s‑au des­cris repre­siu­ni­le și cri­me­le Secu­ri­tă­ții de după al Doi­lea Răz­boi Mondi­al.

Ele­vii Lice­u­lui Teo­re­tic „Cal­la­tis” au pre­zen­tat ero­ii dobro­geni, care s‑au opus colec­ti­vi­ză­rii și insta­lă­rii nou­lui regim comu­nist. Toți cei inte­re­sați de isto­ria Dobro­gei pot citi astăzi memo­ri­i­le publi­ca­te de acei supra­vie­țu­i­tori care au făcut par­te din gru­pu­ri­le de rezis­ten­ță anti­co­mu­nis­tă. În tim­pul lec­ți­ei, ele­vii au pus între­bări și au pri­mit răs­pun­su­ri­le aștep­ta­te”, a men­țio­nat direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc.

Gale­rie foto:

MangaliaNews.ro, Dumi­ni­ca, 25.11.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply