Muzeul Callatis – loc de documentare pentru Ministerul turismului din Turcia

0
355

În după-ami­a­za zilei de 29 noiem­brie 2012, Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia a fost vizi­tat de o dele­ga­ție a Minis­te­ru­lui Turis­mu­lui din Repu­bli­ca Tur­cia, con­du­să de șeful de Depar­ta­ment Yener Alt­un­taș. Dele­ga­ția a fost alcă­tu­i­tă din șase spe­cia­liști în dome­ni­ul fol­clo­ru­lui, cum ar fi: lite­ra­tu­ră și muzi­că popu­la­ră, cre­a­ții ves­ti­men­ta­re popu­la­re și obi­ce­iuri lega­te de eta­pe­le impor­tan­te din via­ța ori­că­rei per­soa­ne (naș­te­re, botez, nun­tă și înmormântare).

La Muze­ul „Cal­la­tis”, dele­ga­ția a venit înso­ți­tă, din par­tea Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii și Patri­mo­ni­u­lui Națio­nal din Româ­nia, de con­si­li­e­rul supe­ri­or în cadrul Direc­ți­ei Jude­țe­ne pen­tru Cul­tu­ră și Patri­mo­ni­ul Națio­nal Con­stan­ța, Murat Actu­an, ală­tu­ri de care s‑au mai aflat: Mem­bu­lat Ghiul­gian, pre­șe­din­ta UDTTMR Man­ga­lia, Mur­ta­za Fichi­ran, pre­șe­din­ta Orga­ni­za­ți­ei de femei a UDTTMR Man­ga­lia și alți repre­zen­tanți ai etni­ei tăta­re care tră­iesc în ținu­tul din­tre Dună­re și Marea Neagră.

Pro­iec­tul con­stă în stu­di­e­rea obi­ce­iu­ri­lor și tra­di­ți­i­lor tăta­ri­lor din Dobro­gea și se va fina­li­za cu edi­ta­rea unei cărți și impri­ma­rea unui CD cu infor­ma­ți­i­le audio și video înre­gis­tra­te pe par­cur­sul celor trei zile de stu­diu în loca­li­tă­ți­le din Dobro­gea, unde exis­tă comu­ni­tăți tur­cești și tătărăști.

Pro­iec­tul de cer­ce­ta­re a tra­di­ți­i­lor și obi­ce­iu­ri­lor tăta­ri­lor din Dobro­gea a bene­fi­ci­at de sus­ți­ne­rea Con­su­la­tu­lui Repu­bli­cii Tur­cia din Con­stan­ța, repre­zen­tat de con­su­lul gene­ral Füsun Ara­maz. De ase­me­nea, pro­iec­tul a fost sus­ți­nut de Uniu­nea Demo­cra­tă a Tur­ci­lor din Româ­nia (UDTR) și Uniu­nea Demo­cra­tă a Tăta­ri­lor Tur­co-Musul­mani din Româ­nia (UDTTR), mai exact, de fili­a­le­le aces­to­ra din loca­li­tă­ți­le: Tul­cea, Baba­dag, Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, Fân­tâ­na Mare, Inde­pen­den­ța, Coba­din, Techir­ghi­ol, Tuz­la și Mangalia.

Pen­tru că doar la Muze­ul Cal­la­tis exis­tă o expo­zi­ție tem­po­ra­ră dedi­ca­tă tra­di­ți­i­lor și obi­ce­iu­ri­lor tăta­ri­lor din Dobro­gea, des­chi­să până în ziua de 13 decem­brie 2012, repre­zen­tan­ții Minis­te­ru­lui Turis­mu­lui din Tur­cia au venit spe­cial pen­tru a vedea și cule­ge infor­ma­ții des­pre vechi­le obiec­te tătă­rești, pe care noi le-am expus. Împre­u­nă cu dl Murat Actu­an, d‑na Mem­bu­lat Ghiul­gian și d‑na Mur­ta­za Fichi­ran, le-am des­cris expo­na­te­le și le-am pre­zen­tat pro­iec­tul nos­tru de a trans­for­ma aces­tă expo­zi­ție tem­po­ra­ră într‑o expo­zi­ție per­ma­nen­tă, în momen­tul în care vom reu­și să mărim spa­ți­ul de expu­ne­re al muzeului. 

Cu acest pri­lej, mem­brii dele­ga­ți­ei tur­ce au văzut și expo­na­te muze­u­lui cal­la­tian, data­te în peri­oa­de­le: grea­că, ele­nis­ti­că, roma­nă și roma­no-bizan­ti­nă. Ei au fost deo­se­bit de încân­tați să vadă și sin­gu­rul papi­rus des­co­pe­rit în Româ­nia, datat în seco­lul IV a.Chr., papi­rus tri­mis în anul 1959 la Mosco­va și con­si­de­rat pier­dut de întrea­ga lume ști­in­ți­fi­că româ­neas­că. Acest deo­se­bit de impor­tant arte­fact am reu­șit să‑l rea­du­cem în țară, după mai mult de jumă­ta­te de secol, și să‑l pre­zen­tăm celor inte­re­sați de isto­ria anti­cei cetăți Cal­la­tis” a decla­rat direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel COLESNIUC.

MangaliaNews.ro, Vineri, 30.11.2012.

Gale­rie foto:

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply