Mangalia: Concurs foto “Învaţă să dăruieşti”

0
242

     Esti pasio­nat de foto­gra­fie si esti cre­a­tiv? Ai intre 12 si 18 ani? Daca ras­pun­sul este “DA!”, atunci “Des­tiny Man­ga­lia” te invi­ta sa par­ti­cipi la un con­curs de foto­gra­fie prin care sa ne arati talen­tul tau!

     Con­cur­sul se va des­fa­su­ra in peri­oa­da 20 noiem­brie- 16 decem­brie. Va asteap­ta pre­mii con­sis­ten­te ofe­ri­te de spon­so­rii nos­tri, F64 si Zori­le Sto­re. In joc sunt Pre­mi­i­le I, II si III, pre­cum si Pre­mi­ul Publi­cu­lui. Cel din urma va fi acor­dat pe baza votu­ri­lor pri­mi­te pe pagi­na de Face­bo­ok: http://www.facebook.com/ONGDestinyMangalia .

Inscri­e­ri­le vor avea loc in peri­oa­da 6–7 decem­brie intre ore­le 15–18 si 8 decem­brie ore­le 10–13 la Casa de Cul­tu­ra Man­ga­lia (intra­rea late­ra­la), unde va astep­tam cu poza care expri­ma si ras­pun­de la intre­ba­rea ”Cum ara­ta lumea in care ti-ai dori sa tra­ies­ti?”. Aceas­ta tre­bu­ie sa fie inclu­sa pe un suport digi­tal (de pre­fe­rat CD), impre­u­na cu un fisi­er text care sa des­crie foto­gra­fia in maxim 100 de carac­te­re. Citi­ti regu­la­men­tul pen­tru mai mul­te deta­lii.

     Pre­mi­e­rea va avea loc pe data de dumi­ni­ca, 16 decem­brie, in cadrul spec­ta­co­lu­lui “Inva­ta sa daru­ies­ti”, la Casa de Cul­tu­ra Man­ga­lia, ince­pand cu ore­le 17:00, unde se va des­fa­su­ra si expo­zi­tia foto­gra­fi­i­lor par­ti­ci­pan­te la con­curs.

     Va astep­tam cu drag sa par­ti­ci­pati la acest exer­ci­tiu de pasiu­ne si ima­gi­na­tie in numar cat mai mare!

     Regu­la­men­tul con­cur­su­lui poa­te fi citit aici: Regu­la­ment Con­curs Foto Inva­ta sa Daru­ies­ti.

     Sur­sa: Face­bo­ok.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply