Invitaţi din străinătate, la Zilele Şcolii “Sfântul Andrei” din Mangalia

0
281

Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă “Sfân­tul Andrei”, în cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria şi Con­si­li­ul Local Man­ga­lia, orga­ni­zea­ză în peri­oa­da 29 noiem­brie ‑1 decem­brie, o serie de eve­ni­men­te pri­le­ju­i­te de Săr­bă­toa­rea Sfân­tu­lui Andrei, când insti­tu­ţia de învă­ţământ ce‑i poar­tă nume­le cele­brea­ză Zile­le Şcolii.

La eve­ni­ment sunt aştep­ta­ţi par­te­neri  din ţară, dar şi din Bul­ga­ria şi Ger­ma­nia. Mani­fes­tă­ri­le dedi­ca­te Zile­lor Şco­lii vor debu­ta pe 29 noiem­brie cu acti­vi­tă­ţi şco­la­re în care vor fi impli­ca­ţi preş­co­la­rii de la gră­di­ni­ţe­le din localitate.

În acest sens, vor fi orga­ni­za­te ate­li­e­re de artă plas­ti­că, jocuri de puz­z­le şi un con­curs de karaoke.

În ziua de 30 noiem­brie, ele­vii de gim­na­ziu sunt invi­ta­ţi să ia par­te la con­cur­sul de cul­tu­ră gene­ra­lă “O mare de cunoș­tin­țe”, la con­cur­sul de lim­ba engle­ză “The lit­tle sea­hor­se”, la o șeză­toa­re lite­rar-muzi­ca­lă pre­cum și la o expo­zi­ție de dese­ne “Marea Nea­gră e tot mai nea­gră” și de mache­te cu tema­ti­că marină.

Înce­pând cu ora 16.00, la Casa de Cul­tu­ră din muni­ci­piu va avea loc un spec­ta­col artis­tic la care sunt aștep­tați ele­vii, părinţii și pro­fe­so­rii șco­lii ală­tu­ri de  par­te­ne­rii lor. În ziua de 1decembrie, ele­vii din cadrul şco­lii pre­cum şi par­te­ne­rii lor, vor fi pre­zenţi la fes­ti­vi­tă­ţi­le ofi­ci­a­le dedi­ca­te Zilei Naţionale.

MangaliaNews.ro, Mier­curi, 28 nov.2012,            Anunt de pre­sa Pri­ma­ria Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply