Grigore Antipa a fost omagiat la Muzeul Callatis (galerie foto)

0
375

Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia și Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia, cu sus­ți­ne­rea Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, au orga­ni­zat marți, 27 noiem­brie 2012, înce­pând cu ora 12.00, la sedi­ul muze­u­lui cal­la­tian, o nouă lec­ție des­chi­să cu tema: „145 de ani de la naș­te­rea savan­tu­lui Gri­go­re Antipa”.

În des­chi­de­re, direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, a sub­li­ni­at moti­ve­le pen­tru care per­so­na­li­tă­ți­le aces­tei țări meri­tă a fi oma­gi­a­te, după care a pre­zen­tat legă­tu­ri­le pe care Gri­go­re Anti­pa, una din­tre per­so­na­li­tă­ți­le româ­nești, le‑a avut cu Dobro­gea. În con­ti­nu­a­re, ele­vii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, îndru­mați de prof. docu­men­ta­rist Ibo­lya Nego­i­ță, au sus­ți­nut câte­va comu­ni­cări în care au des­cris via­ța și acti­vi­ta­tea ști­in­ți­fi­că a repu­ta­tu­lui savant Gri­go­re Antipa.

A fost o lec­ție des­chi­să în care l‑am oma­gi­at pe natu­ra­lis­tul, bio­lo­gul, ocea­no­lo­gul, zoo­lo­gul, ihti­o­lo­gul, hidro­bi­o­lo­gul, eco­no­mis­tul, eco­lo­gul și muze­o­lo­gul Gri­go­re Anti­pa. În cadrul pro­iec­tu­lui Să cunoaș­tem isto­ria Dobro­gei, ne-am pro­pus să pre­zen­tăm și per­so­na­li­tă­ți­le care au acti­vat în ținu­tul din­tre Dună­re și Marea Nea­gră, în cele mai diver­se dome­nii. Gri­go­re Anti­pa a stu­di­at Dună­rea, Del­ta Dună­rii și Marea Nea­gră, iar rezul­ta­te­le cer­ce­tă­ri­lor sale sunt cunos­cu­te la nivel mondial. 

Fiind și un renu­mit spe­cia­list în  muze­o­lo­gie, prin­ci­pi­i­le și ino­va­ți­i­le sale muze­o­lo­gi­ce au deve­nit sur­se de inspi­ra­ție și pen­tru spe­cia­liș­tii de pes­te hota­re. Fap­tul că s‑a aflat la con­du­ce­rea Muze­u­lui Națio­nal de Isto­rie Natu­ra­lă din Bucu­rești, timp de pes­te cinci dece­nii (1892 – 1944), a fost un motiv în plus ca aceas­tă per­so­na­li­ta­te mar­can­tă a ști­in­ței româ­nești să fie oma­gi­a­tă și la Muze­ul Cal­la­tis”, a pre­ci­zat direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel COLESNIUC.

MangaliaNews.ro, Marti, 27.11.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply