Gold Therm a finalizat reparaţiile la centralele termice din Mangalia

0
223

Soci­e­ta­tea Gold Therm a fina­li­zat lucră­ri­le de veri­fi­ca­re şi repa­ra­ţi­i­le la insta­la­ţi­i­le de încă­l­zi­re, iar în pre­zent toa­te Cen­tra­le­le ter­mi­ce din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia sunt fun­cţio­na­le şi fur­ni­zea­ză agent ter­mic către popu­la­ţie.

Direc­to­rul Gold Therm, Dan Geor­ges­cu, a decla­rat, marţi, că peri­oa­da de pro­be s‑a pre­lun­git întru­cât Cen­tra­le­le au fost pre­lu­a­te de puţin timp de la Cal­la­tis Therm, iar veri­fi­ca­rea insta­la­ţi­i­lor se face într-un inter­val de minim o lună de zile.

Pune­rea în fun­cţiu­ne a între­gu­lui sis­tem a fost des­tul de ane­vo­ioa­să, întru­cât iar­na tre­cu­tă Cen­tra­le­le nu au fun­cţio­nat mai deloc, iar în mul­te cazuri îngheţul a afec­tat insta­la­ţi­i­le din Cen­tra­le sau din sub­so­lu­ri­le blo­cu­ri­lor”, a expli­cat Geor­ges­cu.

El a spus că după pre­lu­a­rea de la fos­ta fir­mă de ter­mo­fi­ca­re, s‑a tre­cut ime­di­at la pro­be­le cu apă rece şi reme­di­e­rea defe­cţiu­ni­lor. “Totu­şi, după ce s‑a înce­put fur­ni­za­rea agen­tu­lui ter­mic, au mai apă­rut mici pro­ble­me ine­ren­te într-un ast­fel de sis­tem. Pe de altă par­te, am des­co­pe­rit chiar şi un caz de eroa­re uma­nă volun­ta­ră în ges­tio­na­rea insta­la­ţi­i­lor de încă­l­zi­re.

Un anga­jat al unei Cen­tra­le ter­mi­ce blo­ca intenţio­nat fur­ni­za­rea agen­tu­lui ter­mic şi spu­nea locu­i­to­ri­lor din zonă că este de vină cali­ta­tea proas­tă a com­bus­ti­bi­lu­lui. Ime­di­at ce am des­co­pe­rit acest caz am renu­nţat la cola­bo­ra­rea cu res­pec­ti­vul anga­jat. Nu vreau să cred că ast­fel de inci­den­te au vreo legă­tu­ră cu cam­pa­nia elec­to­ra­lă, dar nu este nor­mal ca popu­la­ţia să sufe­re din cau­za unor indi­vizi ires­pon­sa­bili”, a com­ple­tat Dan Geor­ges­cu.

El a ţinut să asi­gu­re popu­la­ţia Man­ga­li­ei că muni­ci­pa­li­ta­tea face toa­te demer­su­ri­le pen­tru a fur­ni­za agent ter­mic la para­me­tri nor­mali, preţul giga­ca­lo­ri­ei fiind de 295 de lei, inclu­siv TVA, atât pen­tru căl­du­ră, cât şi pen­tru apa cal­dă.

Ne cerem scu­ze dacă mai apar mici între­ru­peri, dar sunt anu­mi­te pie­se care tre­bu­ie schim­ba­te la Cen­tra­le­le ter­mi­ce, ast­fel încât să nu mai fie pro­ble­me cu ter­mo­fi­ca­rea pe dura­ta ier­nii”, a con­chis direc­to­rul Gold Therm.

Marti, 20 noiem­brie 2012           Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply