THALIAMAR, la Festivalul naţional de artă dramatică pentru liceeni „Radu Stanca”, Sebeş — Alba

0
407

Man­ga­lia News.ro:

- Ce mai faceţi, sti­ma­tă doam­nă Aura Stu­pa­ru, ce mai face Tru­pa de Tea­tru “THALIAMAR” din Man­ga­lia ?

Aura Spă­ta­ru Mir­cea:

- Nu-mi pla­ce să vor­besc des­pre mine, să mă laud sin­gu­ră, dar, dacă tot mă între­ba­ţi, vă spun că am luat recent încă un pre­miu naţio­nal, (dar pe cine mai inte­re­sea­ză asta?), Pre­mi­ul II, la Fes­ti­va­lul naţio­nal de artă dra­ma­ti­că pen­tru lice­eni „Radu Stan­ca”, Sebeş — Alba, edi­ţia a III‑a, îna­in­tea unor tru­pe de tea­tru din Bucu­reşti şi Cluj şi con­si­der că aces­ta este lucrul cel mai impor­tant pen­tru mine şi pen­tru tru­pa noas­tră în acest moment…

Mul­tu­mesc Tru­pei de Tea­tru “THALIAMAR”, fete­lor mele care m‑au ascul­tat si m‑au urmat: Ana-Maria Tudor, Lui­za Luca, Iuli­a­na Turonyi, Cos­mi­na Cob­za­ru, Lavi­nia Ami­troa­ie si Maria Maxim.

Asa cum mă între­ba şi preşe­din­te­le juri­u­lui de la Sebeş, maes­trul Ion Beso­iu, cum de mă des­curc într-un oraş care nu are tea­tru pro­fe­si­o­nist, să fac tea­tru??!! Mă întreb şi eu…

Şi mă mai întreb cât voi mai putea să mă des­curc sin­gu­ră, lup­tând cu mori­le de vânt, fără spa­ţiu de repe­ti­ţii, pe când cei care sunt plăti­ţi să facă ceva în ora­şul ăsta nu fac nimic, doar îşi înca­sea­ză sala­ri­i­le şi se mai plang că au sala­rii mici…

MangaliaNews.ro:

- Ce pro­iec­te mai apro­pi­a­te sau mai înde­păr­ta­te aveţi, în con­di­ţi­i­le des­pre care vor­bi­ţi cu atâ­ta amă­ră­ciu­ne ?

Aura Spă­ta­ru Mir­cea:

- Pro­iec­te? Să facem câte­va spec­ta­co­le până la sfârşi­tul anu­lui aces­ta, bine­înţe­les, gra­tis! Şi, cel mai impor­tant lucru, după opi­nia mea, să reu­şesc în anul vii­tor să con­ti­nui Fes­ti­va­lul naţio­nal de tea­tru “Man­ga­lia-Art”, pe care l‑am adus până la edi­ţia a III‑a. Mulţu­mesc pen­tru fap­tul că mă băga­ţi în sea­mă,

    Aura Stu­pa­ru Mir­cea,

   Mier­curi, 21 noiem­brie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply