Directorii instituţiilor publice din Mangalia, invitaţi de candidatii USL Nicolae Moga si Victor Manea la o întâlnire electorală

0
381

 

Dumi­ni­că, 18 noiem­brie ac, la ora 11.00, în sala Bel­ve­de­re din cadrul hote­lu­lui Pre­si­dent, va avea loc o întâl­ni­re elec­to­ra­lă. Ast­fel, can­di­da­ţii USL, Nico­lae Moga şi Vic­tor Manea se vor întâl­ni cu agenţii eco­no­mici din Man­ga­lia pen­tru a le pre­zen­ta pro­pri­i­le ofer­te electorale.

Iată, cum ara­tă invi­ta­ţia tri­mi­să de Biro­ul de cam­pa­nie USL: „Avem plă­ce­rea de a vă invi­ta la o întâl­ni­re cu dom­nul Nico­lae Moga şi dom­nul Vic­tor Manea, can­di­da­ţii USL la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re, în data de 18.11.2012, ora 11.00, Hotel Pre­si­dent, Sala Belvedere.

Vor fi abor­da­te urmă­toa­re­le subiecte:

-  pre­zen­ta­rea can­di­da­ţi­lor USL;

- pro­pu­neri de poli­tici pri­vind taxe­le şi impo­zi­te­le afe­ren­te anu­lui 2013 pen­tru agenţii eco­no­mici de pe raza muni­ci­pi­u­lui Mangalia;

- poli­tici de dezvol­ta­re urba­nă a muni­ci­pi­u­lui şi pro­pu­ne­ri­le can­di­da­ţi­lor pen­tru pro­iec­te de moder­ni­za­re a ora­şu­lui şi a infrastructurii;

- pre­zen­ta­rea unor măsuri ce urmea­ză a fi imple­men­ta­te în dome­ni­ul salu­bri­ză­rii ora­şu­lui şi a ordi­nii publice;

- dis­cu­ţii libe­re şi pro­pu­neri cu pri­vi­re la man­da­tul can­di­da­ţi­lor USL în Par­la­men­tul României.

Vă infor­măm, de ase­me­nea, că vor par­ti­ci­pa, în cali­ta­te de invitaţi:

-     Dl. Nico­lae Pes­ca­ru, comi­sar şef  al Poli­ţi­ei Mangalia;

-     Dl. Cris­ti­an Radu, pri­mar al Muni­ci­pi­u­lui Mangalia;

-      Dna. Miha­e­la Andrei, direc­tor exe­cu­tiv al Poli­ţi­ei Loca­le Mangalia;

-      Dl. Căta­lin Cor­naci, direc­tor al A.D.P.P.;

-      Dl. Răzvan Calo­tă, arhi­tect-şef în cadrul Pri­mă­ri­ei Mangalia;

-      Dl. Dan Geor­ges­cu, direc­tor Goldterm;

-      Dl. Adri­an Gro­su, direc­tor R.A.J.A.;

-      Dl. Mari­an Anghel, repre­zen­tant E.N.E.L.;

-       Dl. dr. Liviu Moca­nu, direc­tor al Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Mangalia;

-       Dl. Flo­rin Jia­nu, direc­tor Polaris;

-       Dl. dr. Doru Saves­cu, Dire­cţia Sani­tar Veterinară;

-       D‑na. Maria Petre, Dire­cţia Sănă­ta­te Publică”.

Sur­sa: Edi­ţia de Sud, joi, 15 nov.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply