De ce becurile “ecologice” pe care ni le impune UE cu forţa sunt toxice, emana substanţe cancerigene, produc smog electric şi provoacă migrene?

0
356

Uniu­nea Euro­pea­na a inter­zis din 2010 vanza­rea becu­ri­lor nor­ma­le incan­des­cen­te cu pute­re mai mare de 75 de Watti, iar ince­pand cu anul 2013, a tutu­ror aces­tor tipuri de becuri, sub pre­tex­tul “redu­ce­rii emi­si­i­lor de car­bon”. In locul aces­to­ra sunt pro­mo­va­te becu­ri­le flu­o­res­cen­te com­pac­te cunos­cu­te sub mai mul­te denu­mi­ri: becuri CFL (Com­pact flu­o­res­cent lamp), becuri eco­no­mi­ce (dato­ri­ta con­su­mu­lui de ener­gie mai redus) si chiar becuri “eco­lo­gi­ce”.

Dar oare aces­te becuri sunt chiar “eco­lo­gi­ce” sau este vor­ba doar de o alta paca­lea­la de mar­ke­ting la fel ca in cazul “pie­lii eco­lo­gi­ce” si a “par­che­tu­lui eco­lo­gic” care ema­na sub­stan­te toxi­ce?

Se stie deja ca daca un bec “eco­lo­gic” este spart, impras­tie can­ti­tati peri­cu­loa­se de mer­cur, flu­or si meta­le gre­le, care oda­ta ajun­se in natu­ra si in apa fre­a­ti­ca ne pot imbol­navi. Spe­cia­lis­tii spun ca aces­te sub­stan­te afec­tea­za grav sis­te­mul renal si cre­ie­rul. In cazul in care un bec eco­no­mic se spar­ge, comi­sia fran­ce­za pen­tru pro­tec­tia con­su­ma­to­ri­lor reco­man­da aeri­si­rea inde­lun­ga­ta a inca­pe­rii.

De ase­me­nea, folo­si­rea mănu­şi­lor şi a unei hâr­tii absor­ban­te. În nici un caz nu se va uti­li­za aspi­ra­to­rul, pen­tru că aces­ta împră­ş­tie par­ti­cu­le­le de mer­cur în toa­tă încă­pe­rea. În plus, când aces­te becuri fun­cţio­nea­ză, emit şi alte sub­stanţe can­ce­ri­ge­ne.

Becu­ri­le eco­no­mi­ce de tip CFL ema­nă sub­stanţe chi­mi­ce care cau­zea­ză can­cer, au anu­nţat oameni de şti­inţă ger­mani, în con­tex­tul în care sigu­ranţa aces­tor becuri este pusă la îndo­ia­lă. Cer­ce­tă­to­rii au pre­ci­zat că aces­te becuri nu tre­bu­ie lăsa­te aprin­se pen­tru peri­oa­de lungi de timp sau ampla­sa­te lân­gă capul unei per­soa­ne, întru­cât ema­nă sub­stanţe toxi­ce. Becu­ri­le eco­no­mi­ce nu tre­bu­ie folo­si­te de adulţi la citit sau ţinut lân­gă capul copi­i­lor, mai spun expe­rţii (mai bine nu le folo­si­ţi deloc în casa sau la birou).

Cer­ce­ta­rea ger­ma­ni­lor ara­tă că sub­stanţe­le chi­mi­ce sunt dega­ja­te sub for­mă de abur. Prin­tre ele se numă­ră feno­lul, o otra­vă injec­ta­tă de nazi­şti pen­tru a omo­rî vic­ti­me­le din lagă­re­le de con­cen­tra­re, dar şi nafta­li­nă şi sti­ren. Tes­te­le ara­tă că mate­ri­a­le­le folo­si­te la fabri­ca­rea becu­ri­lor sunt pro­ba­bil res­pon­sa­bi­le pen­tru efec­te­le lor secun­da­re dău­nă­toa­re.

Un smog elec­tric apa­re în jurul aces­tor becuri. De ace­ea, tre­bu­ie folo­si­te cât mai puţin posi­bil. Nu tre­bu­ie folo­si­te în zone nea­e­ri­si­te şi în nici un caz în apro­pi­e­rea capu­lui”, spu­ne Andreas Kir­ch­ner, de la Fede­ra­ţia Ingi­ne­ri­lor Ger­mani.

În plus folo­si­rea becu­ri­lor eco­no­mi­ce de tip CFL nu face decât să cre­as­că şi mai mult ris­cul de can­cer mamar, susţin oame­nii de şti­inţă isra­e­li­eni. Expli­ca­ţia este ace­ea că noi­le becu­ri­le emit un spec­tru lumi­nos ceva mai apro­pi­at de cel al lumi­nii natu­ra­le (în com­pa­ra­ţie cu cel “găl­bui” al becu­ri­lor cla­si­ce), ce păcă­leş­te cor­pul uman, inhi­bând ast­fel pro­duc­tia noc­tur­nă a hor­mo­nu­lui numit mela­to­ni­nă, rela­tea­ză The Tele­gra­ph. Mela­to­ni­na ne pro­te­jea­ză de câte­va tipuri de can­cer, prin­tre care cel mamar şi de pros­ta­tă. Acest hor­mon este influ­enţat deci­siv de cea­sul bio­lo­gic.

Din aces­te moti­ve în cazul în care con­su­mul de ener­gie elec­tri­ca nu este o pro­ble­ma vă reco­man­dăm reve­ni­rea la vechi­le tipuri de becuri cu incan­des­cenţă (în spe­ranţa că totu­şi se vor mai găsi pe pia­ţă) sau vari­an­ta folo­si­rii becu­ri­lor eco­no­mi­ce de tip LED.

Sumar dez­a­van­ta­je becuri “eco­lo­gi­ce” de tip CFL:
— sunt extrem de peri­cu­loa­se dacă se sparg: conţin apro­xi­ma­tiv 4 mg de mer­cur care se pul­ve­ri­zea­ză în ambi­anţă, iar mer­cu­rul este un ele­ment cu puter­ni­ce efec­te asu­pra sis­te­mu­lui ner­vos, mai ales la copii şi feme­i­le gra­vi­de;
— după ce se defec­tea­ză nu pot fi arun­ca­te la gunoi, tre­bu­ie reci­cla­te în con­tai­ne­re sepa­ra­te;
— în une­le cazuri apar eru­pţii pe pie­le din cau­za anu­mi­tor lun­gimi de undă ale lumi­nii dega­ja­te de becu­ri­le flu­o­res­cen­te, în plus gră­besc apa­ri­ţia can­ce­ru­lui de pie­le;
— tre­bu­ie să se afle la cel puţin 2 m dis­tan­ta de cap, în acest caz nepu­tând fi folo­si­te la lămpi­le de birou;
— ema­nă sub­stanţe chi­mi­ce care cau­zea­ză can­cer prin­tre care se numă­ră feno­lul, o otra­vă injec­ta­tă de nazi­şti pen­tru a omo­rî vic­ti­me­le din lagă­re­le de con­cen­tra­re, dar şi nafta­li­nă şi sti­ren;
‑polu­ea­ză cu emi­sii elec­tro­mag­ne­ti­ce peri­cu­loa­se spa­ţi­ul ambi­ant (case şi biro­uri) cau­zând efec­te devas­ta­toa­re asu­pra sănă­tă­ţii, radi­a­ţi­i­le elec­tro­mag­ne­ti­ce nena­tu­ra­le pro­duc boli orga­ni­ce, celu­la­re, la nive­lul orga­ni­te­lor celu­la­re;
— pro­voa­că migre­ne, neu­ro­lo­gii con­sta­tă tot mai mul­te acu­ze de dureri de cap şi migre­ne din par­tea per­soa­ne­lor expu­se la becu­ri­le flu­o­res­cen­te com­pac­te;
— une­le becuri folo­sesc o teh­no­lo­gie simi­la­ră lumi­ni­lor flu­o­res­cen­te, iar o par­te din­tre uti­li­za­tori s‑au plâns din cau­za efec­te­lor “de pâl­pâi­re”;
— nu pot fi folo­si­te cu între­ru­pă­toa­re cu leduri sau cu vari­a­tor, se pot arde foar­te uşor în acest mod şi chiar pot pro­vo­ca incen­dii.

Sur­se: tehnium-azi.ro; revistaplafar.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply