Astăzi se deschide Serviciul Paşapoarte, filiala Mangalia

0
151

Astăzi, mier­curi, 21 noiem­brie 2012, ora 10.00, are loc des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a punc­tu­lui de lucru al Ser­vi­ci­u­lui Public Comu­ni­tar pen­tru Eli­be­ra­rea și Evi­den­ța Pașa­poar­te­lor Sim­ple Con­stan­ța, din incin­ta Poli­ți­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, în pre­zen­ța pre­fec­tu­lui Eugen Bola.

Des­chi­de­rea aces­tui nou punct de lucru are ca scop opti­mi­za­rea flu­xu­lui de pre­lu­a­re a cere­ri­lor, de apli­ca­re efi­cien­tă a pro­ce­du­ri­lor de pri­mi­re în sis­tem off-line a cere­ri­lor pen­tru eli­be­ra­rea pașa­poar­te­lor sim­ple elec­tro­ni­ce și pen­tru a veni în spri­ji­nul cetă­țe­ni­lor aflați la dis­tan­țe mari de sedi­ul SPCEEPS Con­stan­ța, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le Legii nr.248/2005 pri­vind regi­mul libe­rei cir­cu­la­ții a cetă­țe­ni­lor români în stră­i­nă­ta­te, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, a Legii nr.677/2001 pen­tru pro­tec­ția per­soa­ne­lor cu pri­vi­re la pre­lu­cra­rea date­lor cu carac­ter per­so­nal și libe­ra cir­cu­la­ție a aces­tor date, pre­ve­de­ri­le Dis­po­zi­ți­ei nr. 773009 din 19.12.2011 a Direc­to­ru­lui Gene­ral al Direc­ți­ei Gene­ra­le de Pașa­poar­te.

Edi­tia de Sud, 21 nov.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele