145 de ani de la nașterea savantului român Grigore Antipa

0
205

Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia și Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia, cu sus­ți­ne­rea Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, orga­ni­zea­ză marți, 27 noiem­brie 2012, înce­pând cu ora 12.00, la sedi­ul muze­u­lui cal­la­tian, o nouă lec­ție des­chi­să cu tema: „145 de ani de la naș­te­rea savan­tu­lui Gri­go­re Antipa”.

Împre­u­nă cu doam­na prof. Ibo­lya Nego­i­ță, de la Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia, am hotă­rât să mar­căm acest impor­tant eve­ni­ment: 145 de ani de la naș­te­rea savan­tu­lui Gri­go­re Anti­pa. Năs­cut la Boto­șani, în ziua de 27 noiembrie/10 decem­brie 1867, (după alte sur­se 7 decem­brie) Gri­go­re Anti­pa a făcut stu­dii uni­ver­si­ta­re în: Ger­ma­nia, Fran­ța și Italia. 

A fost: bio­log, ocea­no­log, zoo­log, ihti­o­log, hidro­bi­o­log, eco­no­mist, eco­log și muze­o­log. A fost legat de Dobro­gea, întru­cât o mare par­te din tim­pul său l‑a con­sa­crat stu­di­e­rii Dună­rii și Mării Negre. În anul 1883, rege­le Carol I i‑a pus la dis­po­zi­ție cru­ci­șă­to­rul Eli­sa­be­ta pen­tru a orga­ni­za o expe­di­ție în jurul Mării Negre. 

În anul 1932 a înfi­in­țat Insti­tu­tul Bio­o­cea­no­gra­fic din Con­stan­ța, cu cele două rezer­va­ții și sta­țiuni de cer­ce­tări de la Agi­gea și Cap Cal­i­a­cra. În anul 1949, insti­tu­tul s‑a trans­for­mat în Sta­țiu­nea de Cer­ce­tări Mari­ti­me și Pro­iec­tări Pis­ci­co­le, iar în anul 1970 a fost ali­pi­tă Insti­tu­tu­lui Român de Cer­ce­tări Marine. 

Gri­go­re Anti­pa este cel care a întoc­mit un plan de exploa­ta­re rațio­na­lă a pes­că­ri­i­lor din zona Del­tei Dună­rii. În peri­oa­da 1892 – 1944 a fost direc­tor al Muze­u­lui Națio­nal de Isto­rie Natu­ra­lă din Bucu­rești, care astăzi îi poar­tă nume­le”, a pre­ci­zat direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Colesniuc.

Ele­vii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, îndru­mați de prof. docu­men­ta­rist Ibo­lya Nego­i­ță, vor pre­zen­ta și ei câte­va mate­ri­a­le în care vor face refe­ri­re la via­ța și acti­vi­ta­tea ști­in­ți­fi­că a repu­ta­tu­lui savant Gri­go­re Antipa.

MangaliaNews.ro, Marti, 26.11.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply