USL îşi face socotelile: Un profesor de la Ovidius, în conducerea Şantierului Naval Daewoo Mangalia

0
172

Un profesor de la Ovidius, în conducerea Şantierului Naval Daewoo Mangalia

După insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ din Man­ga­lia, USL mai are de tranşat câte­va aspec­te lega­te tot de insti­tu­ţii. Vor­bim des­pre şan­ti­e­rul Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries şi Şan­ti­e­rul 2 Mai, dar pro­ba­bil că pla­nu­ri­le nu se opresc, fiind­că cine ştie ce alte biro­uri uita­te de pre­să se află în vizo­rul par­ti­de­lor afla­te la pute­re.

Aşa cum ară­tam într‑o edi­ţie ante­ri­oa­ră, lice­e­le din Man­ga­lia au direc­tori după ini­ma lide­ri­lor USL şi plă­ce­rea actu­a­lu­lui pri­mar al Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu. El a avut un cuvânt de spus la numi­rea direc­to­ri­lor de licee având în vede­re lar­ga susţi­ne­re de care se bucu­ră din par­tea PNL. Un lucru nu a reu­şit să impu­nă, şi anu­me reve­ni­rea lui Adri­an Văr­ga­tu la Lice­ul Eco­no­mic. Asta pen­tru că PSD şi‑a impus pro­pri­ul om, pe Simo­na Cio­bă­nel. În susţi­ne­rea Simo­nei Cio­bă­nel, vice­pri­ma­rul PSD al Man­ga­li­ei, Bogdan Maga­nu, ar fi comu­ni­cat libe­ra­li­lor inclu­siv fap­tul că Adri­an Văr­ga­tu s‑ar fi plim­bat prin cam mul­te par­ti­de. A fost la PSD, apoi la PDL, apoi la PNL, ar fi sunat afir­ma­ţia lui Maga­nu împo­tri­va lui Văr­ga­tu.

Dar, să depă­şim epi­so­dul şco­li­lor şi să tre­cem la şan­ti­e­re. Ei bine, Şan­ti­e­rul 2 Mai S.A. Man­ga­lia îl are ca preşe­din­te al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie şi direc­tor gene­ral al com­pa­niei, înce­pând cu data de 16.06.2009, pe Ioan Gri­gu­ţă. Deci­zia a fost sem­na­tă de fos­tul minis­tru PDL al Eco­no­mi­ei, Adri­ean Videa­nu. Cu ini­ma strân­să, fos­tul pede­list Gri­gu­ţă a făcut tot ce i‑a stat în putinţă pen­tru a nu fi schim­bat. A par­ti­ci­pat chiar şi în cam­pa­nia elec­to­ra­lă, spri­ji­nind can­di­da­tul susţi­nut de PNL pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia — pe Cris­ti­an Radu. Ca urma­re, Gri­gu­ţă a reu­şit să se menţi­nă pe fun­cţie. Con­form libe­ra­li­lor, nu exis­tă pla­nuri pri­vind schim­ba­rea lui Gri­gu­ţă din fun­cţie. A fost ală­tu­ri de PNL în cam­pa­nie, au comen­tat unii libe­rali, adă­u­gând rapid că fos­tu­lui pede­list nici nu au ce să îi impu­te din punct de vede­re al mana­ge­men­tu­lui. Facem pre­ci­zarea că SC Şan­ti­e­rul 2 Mai Man­ga­lia este con­tro­lat de sta­tul român şi copro­pri­e­tar al Şan­ti­e­ru­lui Daewoo Man­ga­lia.

Sur­pri­za de la DMHI: un pro­fe­sor cu hotel în sudul lito­ra­lu­lui?!

Ajun­gem, aşa­dar, la Şan­ti­e­rul Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries, deţi­nut de core­eni, la care sta­tul roman este acţio­nar majo­ri­tar. Din par­tea sta­tu­lui roman, repre­zen­tant în con­du­ce­rea şan­ti­e­ru­lui este Vasi­le Ior­ga. Când pede­list, când libe­ral şi din nou pede­list, Vasi­le Ior­ga ar urma să fie schim­bat de către sta­tul român de la con­du­ce­rea DMHI ime­di­at ce USL se pune de acord asu­pra înlo­cu­i­to­ru­lui. Con­form sur­se­lor noas­tre, pos­tul ar fi reve­nit PSD, dar, după mai mul­te run­de de nego­ci­eri, PSD şi PNL ar fi căzut de acord să nomi­na­li­ze­ze un om agre­at de ambe­le par­ti­de. Acest om mar fi… pro­fe­so­rul Miti­că Pepi, de la Uni­ver­si­ta­tea Ovi­di­us din Con­stanţa.

Prof. univ.dr. Miti­că Pepi acti­vea­ză, la Ovi­di­us, în cadrul Facul­tă­ţii de Şti­inţe Eco­no­mi­ce. Năs­cut la Med­gi­dia, el este cunos­cut ca un pri­e­ten al pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu, fiind pre­zent în sea­ra ale­ge­ri­lor loca­le (run­da a doua de la Man­ga­lia), la sedi­ul de cam­pa­nie al can­di­da­tu­lui susţi­nut de USL. Ce îl lea­gă de Man­ga­lia? Ei bine, o afa­ce­re: Pepi deţi­ne un hotel în sudul lito­ra­lu­lui.

O even­tu­a­lă numi­re în con­du­ce­rea DMHI l‑ar putea con­du­ce însă într‑o even­tu­a­lă sta­re de incom­pa­ti­bi­li­ta­te. Teo­re­tic, el ar tre­bui să renu­nţe la mana­ge­ri­e­rea uni­tă­ţii hote­li­e­re. Reve­nind la actu­a­lul repre­zen­tant al sta­tu­lui român în con­du­ce­rea DMHI, facem pre­ci­zarea că Vasi­le Ior­ga a fost, până în vara anu­lui 2010, preşe­din­te al şan­ti­e­ru­lui. El a fost schim­bat pe un post infe­ri­or, cel de vice­preşe­din­te al DMHI, urma­re a unei deci­zii a core­e­ni­lor, care sunt acţio­nari majo­ri­tari în cadrul com­pa­niei.

Ale­xan­dra ANTON, Repli­ca, Marti, 02 oct.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply