Universitate şi spital — posibile investiţii libaneze în Mangalia

0
273

 

Comu­ni­cat de pre­să

Dele­ga­ţia liba­ne­ză con­du­să de preşe­din­te­le muni­ci­pa­li­tă­ţii Byblos, Ziad Hawat, a avut mier­curi o întâl­ni­re ofi­ci­a­lă cu pri­ma­rul Cris­ti­an Radu şi lide­rii gru­pu­ri­lor de con­si­li­eri din CL Man­ga­lia. În debu­tul dis­cu­ţi­i­lor, oas­pe­te­le liba­nez a făcut o pre­zen­ta­re a ora­şu­lui Byblos şi a pro­iec­te­lor de inves­ti­ţii în deru­la­re, pe plan local.

La rân­dul său, pri­ma­rul Cris­ti­an Radu a făcut o scur­tă pre­zen­ta­re a ora­şu­lui şi sta­ţiu­ni­lor din sudul lito­ra­lu­lui. Edi­lul a vor­bit des­pre inves­ti­ţi­i­le stră­i­ne în zonă şi a enu­me­rat câte­va din­tre pro­iec­te­le de moder­ni­za­re şi dezvol­ta­re. “Man­ga­lia este o zonă cu un potenţi­al enorm. De ace­ea, dorim să atra­gem inves­ti­tori care să con­tri­bu­ie la dezvol­ta­rea turis­mu­lui în sudul lito­ra­lu­lui”, a sub­li­ni­at pri­ma­rul Cris­ti­an Radu.

Pe par­cur­sul dis­cu­ţi­i­lor, oas­peţii liba­nezi s‑au ară­tat inte­re­sa­ţi ca într‑o pri­mă eta­pă să adu­că inves­ti­tori pen­tru a con­strui în zona muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia o uni­ver­si­ta­te şi un spi­tal cu cen­tru bal­near. “Putem veni aici să des­chi­dem o uni­ver­si­ta­te şi un spi­tal. În câţi­va ani, uni­ver­si­ta­tea poa­te atra­ge până la două-trei mii de stu­denţi din Româ­nia şi din stră­i­nă­ta­te, pe diver­se spe­cia­li­zări pre­cum eco­no­mie, turism, afa­ceri, come­rţ, cu diplo­me cer­ti­fi­ca­te în SUA şi recu­nos­cu­te inter­na­ţio­nal”, a menţio­nat preşe­din­te­le muni­ci­pa­li­tă­ţii Byblos, Ziad Hawat.

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei a mani­fes­tat dis­po­ni­bi­li­ta­tea impli­că­rii în dema­ra­rea celor două pro­iec­te, urmând ca muni­ci­pa­li­ta­tea să pună la dis­po­zi­ţie tere­nul şi uti­li­tă­ţi­le nece­sa­re celor două con­stru­cţii, res­pec­tiv uni­ver­si­ta­te şi spi­tal cu cen­tru bal­near.

Cei doi pri­mari au mai spus că vor desem­na echi­pe de spe­cia­li­şti care să lucre­ze la docu­men­ta­ţia nece­sa­ră, ast­fel încât până la sfârşi­tul anu­lui să se con­tu­re­ze dimen­siu­nea inves­ti­ţi­i­lor stră­i­ne în Man­ga­lia. Cu ace­ea­şi oca­zie, s‑a con­ve­nit asu­pra des­chi­de­rii unor Biro­uri turis­ti­ce în cele două ora­şe,  pen­tru a încu­ra­ja schim­bu­ri­le de turi­şti.

În cur­sul zilei de mier­curi, oas­peţii liba­nezi au pro­gra­ma­te vizi­te în Şan­ti­e­rul Naval Daewoo, în Por­tul turis­tic, pre­cum şi la o serie de obiec­ti­ve turis­ti­ce din sudul lito­ra­lu­lui. De ase­me­nea, va avea loc o întâl­ni­re cu oame­nii de afa­ceri locali.

24 octom­brie 2012                  Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply