Un nou proiect cultural la Muzeul Callatis: SĂ DESCOPERIM ISTORIA DOBROGEI

0
243

Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Man­ga­lia și Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, în cola­bo­ra­re cu: Lice­ul teo­re­tic Cal­la­tis, Cole­gi­ul eco­no­mic Man­ga­lia și Lice­ul teh­no­lo­gic Ion Băne­scu, au dema­rat un nou pro­iect cul­tu­ral inti­tu­lat: DESCOPERIM ISTORIA DOBROGEI. Pro­iec­tul se deru­lea­ză pe o peri­oa­dă de patru ani, iar pri­ma din­tre acti­vi­tăți o repre­zin­tă excur­sia de docu­men­ta­re la muze­ul și ceta­tea His­tria, orga­ni­za­tă pen­tru ziua de joi, 4 octom­brie 2012.

Direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel COLESNIUC, a făcut urmă­toa­re­le pre­ci­zări: “Noul pro­iect cul­tu­ral — DESCOPERIM ISTORIA DOBROGEI — este un pro­iect deo­se­bit de amplu, în sen­sul că, pe lân­gă nume­roa­se­le acti­vi­tăți pla­ni­fi­ca­te, ală­tu­ri de Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Man­ga­lia și Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, par­te­neri sunt și toa­te cele trei licee din loca­li­ta­tea noas­tră: Lice­ul teo­re­tic Cal­la­tis, Cole­gi­ul eco­no­mic Man­ga­lia și Lice­ul teh­no­lo­gic Ion Băne­scu. Împre­u­nă cu pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, am ini­țiat acest pro­iect din dorin­ța de a con­so­li­da cunoș­tin­țe­le ele­vi­lor refe­ri­toa­re la isto­ria teri­to­ri­u­lui din­tre Dună­re și Marea Nea­gră.

Prin­ci­pa­le­le obiec­ti­ve sta­bi­li­te în pro­iect sunt urmă­toa­re­le: orga­ni­za­rea de lec­ții des­chi­se la Muze­ul Cal­la­tis; orga­ni­za­rea de excur­sii la muze­e­le și monu­men­te­le isto­ri­ce din Dobro­gea; cola­bo­ra­rea cu toa­te cele trei licee pen­tru orga­ni­za­rea de coloc­vii și sim­po­zi­oa­ne pe diver­se teme de isto­rie; par­ti­ci­pa­rea ele­vi­lor la ver­ni­sa­rea expo­zi­ți­i­lor tem­po­ra­re și la ori­ce alte mani­fes­tări cul­tu­ra­le orga­ni­za­te la muzeu; par­ti­ci­pa­rea ele­vi­lor la cer­ce­tă­ri­le arhe­o­lo­gi­ce sis­te­ma­ti­ce sau pre­ven­ti­ve din zona Man­ga­li­ei și la ope­ra­țiu­ni­le de res­ta­u­ra­re și con­ser­va­re des­fă­șu­ra­te de spe­cia­liș­tii muze­u­lui.

Așa­dar, pen­tru că vre­mea este încă des­tul de bună, am decis să înce­pem cu orga­ni­za­rea unor excur­sii de docu­men­ta­re la muze­e­le și monu­men­te­le isto­ri­ce din Dobro­gea, urmând ca, în peri­oa­da ano­tim­pu­lui rece, să insis­tăm mai mult pe lec­ții des­chi­se, sim­po­zi­oa­ne și diver­se alte mani­fes­tări cul­tu­ral-ști­in­ți­fi­ce.

În ziua de 4 octom­brie mer­gem la His­tria, cel mai vechi oraș con­stru­it pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei. Ceta­tea His­tria a fost înte­me­ia­tă la jumă­ta­tea seco­lu­lui al VII-lea a.Chr. de colo­niș­tii greci veniți din Milet. Timp de pes­te 13 seco­le, la His­tria s‑au con­stru­it: cinci ziduri de apă­ra­re, tem­ple și alta­re gre­cești, ter­me roma­ne, basi­lici creș­ti­ne, locu­in­țe de mari dimen­siuni etc. Cu pri­le­jul aces­tei pri­me excur­sii, ele­vii vor putea vedea rui­ne­le con­struc­ți­i­lor anti­ce men­țio­na­te, dar și muze­ul de la His­tria.“

COMUNICAT DE PRESA, Marti, 02.10.2012.       

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply