Sute de animale fara stapan din Cernavoda si zonele limitrofe au o noua casă (VIDEO)

0
774

 

Aso­ci­a­tia “Save the Dogs and other ani­mals” a inau­gu­rat joi, 4 octom­brie, lan­ga Cer­na­vo­da, pri­mul adă­post la stan­dar­de euro­pe­ne pen­tru ani­ma­le aban­do­na­te. Sub nume­le Foo­tprints of Joy, bio­ba­za moder­na gaz­du­ies­te in zeci de ţar­curi caini si caba­li­ne in cau­ta­re de stapani.

Ziua mondi­a­la a ani­ma­le­lor a fost mar­ca­ta la Cer­na­vo­dă prin inau­gu­ra­rea unei bio­ba­ze moder­ne, la cati­va km de oraş. Gaz­de­le eve­ni­men­tu­lui au fost amba­sa­do­rul Ita­li­ei la Bucu­res­ti Mario Cos­pi­to, amba­sa­do­rul Rega­tu­lui Unit, Mar­tin Har­ris, euro­par­la­men­ta­rul Andrea Zanoni si pri­ma­rul cer­na­vo­dean, Ghe­or­ghe Hansa.

Eve­ni­men­tul s‑a bucu­rat si de pre­zen­ta poli­ti­cia­nu­lui Vadim Tudor care s‑a decla­rat un iubi­tor al animalelor.

Bote­zat Foo­tprints of Joy, noul ampla­sa­ment este pri­mul refu­giu pen­tru ani­ma­le­le aban­do­na­te din Roma­nia,  rea­li­zat la stan­dar­de euro­pe­ne si isi pro­pu­ne sa devi­na o struc­tu­ră model pen­tru întrea­ga ţară. Bio­ba­za va asi­gu­ra cai­ni­lor si caba­li­ne­lor fara sta­pan ser­vi­cii medi­ca­le, ingri­ji­re per­ma­nen­ta și hra­na zilnică.

Pri­ma­ria Cer­na­vo­dă a relu­at cu Aso­ci­a­tia Save the Dogs o mai veche cola­bo­ra­re pri­vind ges­tio­na­rea ani­ma­le­lor fără stăpân.

Adă­pos­tul de lan­ga Cer­na­vo­da se intin­de pe 5 ha si dis­pu­ne de dotari de ulti­ma gene­ra­tie, cu un impact minim asu­pra mediu­lui. Tar­cu­ri­le gene­roa­se, cu spa­tii inte­ri­oa­re si exte­ri­oa­re aco­pe­ri­te, gaz­du­iesc 400 de caini si 70 de cai si maga­ru­si. In vii­to­rul apro­pi­at se dores­te ame­na­ja­rea unui nou ada­post si pen­tru feli­ne, pre­cum si o cli­ni­ca vete­ri­na­ra moderna.

Repor­ter: Pau­la Saves­cu; Ima­gi­ne: Gabriel Niculae.

Sur­sa: tvlitoral.ro, 4 oct.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply