Şomerii din Mangalia, consiliaţi şi pregătiţi pentru a‑şi găsi un loc nou de muncă

0
219

Pes­te 330 de şomeri au par­curs în doi ani cur­suri de con­si­li­e­re şi for­ma­re pro­fe­sio­na­lă con­ti­nuă în cadrul unui pro­iect amplu dema­rat de Blo­cul Naţio­nal Sin­di­cal, Pri­mă­ria Man­ga­lia şi S.C. New Hope S.R.L.. Un sfert din aceş­tia şi-au găsit deja un loc de mun­că.

Pro­iec­tul, inti­tu­lat „Con­si­li­e­rea şi instru­i­rea şome­ri­lor”, a fost imple­men­tat în peri­oa­da 8 sep­tem­brie 2010 — 31 octom­brie 2012 şi vizea­ză cre­ş­te­rea gra­du­lui de ocu­pa­re şi redu­ce­re a şoma­ju­lui prin faci­li­ta­rea inte­gră­rii pe pia­ţa mun­cii a şome­ri­lor din regiu­ni­le Bucu­reşti-Ilfov, Sud-Est şi Vest.

Pe par­cur­sul celor doi ani, BNS şi par­te­ne­rii săi au deru­lat acti­vi­tă­ţi de infor­ma­re, cer­ce­ta­re, con­si­li­e­re şi for­ma­re pro­fe­sio­na­lă con­ti­nuă au cre­at biro­uri regio­na­le care au livrat ser­vi­cii spe­ci­fi­ce gru­pu­lui ţin­tă şi au cre­at instru­men­te de lucru uti­le (inclu­siv de ges­tiu­ne infor­ma­ti­că a acti­vi­tă­ţi­lor de pro­fil). Cel mai impor­tant obiec­tiv, rea­li­zat con­form indi­ca­to­ri­lor pro­iec­ta­ţi, este asi­gu­ra­rea acce­su­lui la ser­vi­cii de con­si­li­e­re şi for­ma­re pro­fe­sio­na­lă pen­tru o serie întrea­gă de şomeri din regiu­ni­le Bucu­reşti-Ilfov, Sud-Est (Brăi­la, Con­stanţa) şi Vest (Caraş-Seve­rin).

Andre­ea PERHAIŢĂ, Cuget Liber, 13.10.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply