Primarul Mangaliei este împotriva exploatării gazelor de şist

0
303
Cristian Radu spune că deputatul de pe Colegiul 5 este “făţarnic şi alunecos”.

Explo­ta­rea gaze­lor de şist a sus­ci­tat vii dis­cu­ţii, luni­le tre­cu­te, în Româ­nia. Între timp, zba­te­ri­le pe aceas­tă temă, con­cre­ti­za­te inclu­siv prin pro­tes­te mai mult sau mai puţin spon­ta­ne, par să se fi stins. Subiec­tul a fost reîn­vi­at de pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, care în şedinţa de vineri a Con­si­li­u­lui Local a supus dez­ba­te­rii un pro­iect pri­vind orga­ni­za­rea unui refe­ren­dum prin care cetă­ţe­nii să fie con­sul­ta­ţi dacă sunt de acord sau nu cu intenţia fir­mei Che­vron de a fora în sudul litoralului.

Facem pre­ci­zarea că, de dată recen­tă, subiec­tul a ajuns şi în atenţia Par­la­men­tu­lui Euro­pei. Reve­nind la Man­ga­lia, adă­u­găm că pro­iec­tul pri­vind orga­ni­za­rea unui refe­ren­dum a fost votat, acum totul depin­zând şi de avi­zul de lega­li­ta­te al Pre­fec­tu­rii judeţu­lui Con­stanţa. Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, spu­ne că din dis­cu­ţi­i­le cu con­si­li­e­rii, a rezul­tat că un ast­fel de refe­ren­dum este bine să aibă loc în data de 9 decem­brie, oda­tă cu ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re, din raţiuni financiare.

Eu sunt împo­tri­va exploa­tă­rii gaze­lor de şist. După cum şti­ţi, peri­me­trul Cos­ti­neşti-23 August-Man­ga­lia-Lima­nu pare potri­vit pen­tru o ast­fel de afa­ce­re, iar în mai 2010 un secre­tar de stat de la acea vre­me spu­nea că este bine ca Che­vron să dema­re­ze fora­je­le în zonă. 

În 2010 s‑a dat accep­tul în acest sens. Prin pro­iec­tul apro­bat vineri venim în întâm­pi­na­rea unei ast­fel de posi­bi­li­tă­ţi. Dacă pes­te o lună, de exem­plu, vine Che­vron şi înce­pe să fore­ze? Acest lucru ar avea un impact nega­tiv asu­pra tere­nu­ri­lor, asu­pra pieţei imo­bi­li­a­re şi a turis­mu­lui, dar mai ales vor­bim des­pre polu­a­re, expli­că pri­ma­rul Man­ga­li­ei care este pozi­ţia sa vizavi de acest subiect.

Între­bat dacă intră în cam­pa­nie elec­to­ra­lă pe acest subiect, Cris­ti­an Radu a repli­cat, dându‑l exem­plu nega­tiv pe depu­ta­tul PDL Zan­fir Ior­guş, că el nu urmea­ză să can­di­de­ze la par­la­men­ta­re şi că nu are moti­ve să marşe­ze pe acest subiect din alte raţiuni decât cele de gri­jă faţă de Mangalia.

Eu nu intru în cam­pa­nie elec­to­ra­lă ca alţii care au spe­cu­lat ime­di­at acest subiect, după şedinţa de con­si­liu. Dacă veţi cău­ta în arhi­ve, vă veţi con­vin­ge că depu­ta­tul de pe Cole­gi­ul 5 este făţar­nic şi alu­ne­cos. De ce în 2010 nu a luat pozi­ţie faţă de gaze­le de şist? Atunci, când se afla la guver­na­re, spu­nea că extra­cţia e bună, acum spu­ne că este împo­tri­vă. De ce s‑a apu­cat să facă decla­ra­ţii acum?, a decla­rat Cris­ti­an Radu.

Ace­la­şi edil a pre­ci­zat că s‑a docu­men­tat pe temă şi că poa­te afir­ma că exploa­ta­rea gaze­lor de şist repre­zin­tă un risc major pri­vind sănă­ta­tea popu­la­ţi­ei. În ţări din UE fra­cţio­na­rea hidra­uli­că a fost inter­zi­să, de ce ar fi per­mi­să în Româ­nia? O ast­fel de meto­dă ar scoa­te din cir­cu­it tere­nuri, ar polua fonic şi ar afec­ta pân­za fre­a­ti­că şi sur­se­le de apă, iar la toa­te aces­tea se ada­u­gă ris­cul seis­mic, a mai apre­ciat Cris­ti­an Radu.

Ale­xan­dra ANTON, Repli­ca, Luni, 29 oct.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply