O DESCOPERIRE în medicină pentru care un român ar putea lua premiul Nobel

0
178

Bol­na­vii care au sufe­rit acci­den­te cere­bra­le sau au schi­zo­fre­nie vor mai avea o şan­să să se facă bine cu aju­to­rul unui micro­cip menit să îmbu­nă­tă­ţeas­că acti­vi­ta­tea cere­bra­lă. La cre­a­rea dis­po­zi­ti­vu­lui minu­ne a con­tri­bu­it un cer­ce­tă­tor român de la Uni­ver­si­ta­tea Wake Forest din Caro­li­na de Nord, care a inven­tat ală­tu­ri de cole­gii lui ame­ri­cani un dis­po­zi­tiv care va revo­lu­ţio­na dome­ni­ul neu­roş­ti­i­ne­lor.

Ioan Opriş, 55 de ani, a rea­li­zat dis­po­zi­ti­vul de mici dimen­siuni prin care se va îmbu­nă­tă­ţi acti­vi­ta­tea cere­bra­lă a per­soa­ne­lor care au sufe­rit dau­ne pro­vo­ca­te de demenţă, ata­curi cere­bra­le, schi­zo­fre­nia sau chiar autis­mul.

Cu aju­to­rul dis­po­zi­ti­vu­lui se vor vin­de­ca mai mul­te boli

Dis­po­zi­ti­vul poa­te fi folo­sit în medi­ci­nă pen­tru tra­ta­rea boli­lor pre­cum defi­ci­tul de atenţie, schi­zo­fre­nia, demenţa, autis­mul, acci­den­te vas­cu­la­re cere­bra­le, adi­cţia la drog, demen­ta, boa­la Alzhe­i­mer.

Ioan Opriş a con­dus zil­nic expe­ri­men­te­le de înre­gis­tra­re ale acti­vi­tă­ţii neu­ro­na­le şi micros­ti­mu­la­re cu curent elec­tric. “Am ana­li­zat date­le cu meto­de ori­gi­na­le şi am inter­pre­tat aces­te date, fiind pri­mul mem­bru din echi­pă care a obser­vat feno­me­nul de comu­ni­ca­re la nive­lul stra­tu­ri­lor şi mini­co­loa­ne­lor cor­ti­ca­le. Acest nivel de rafi­na­ment expe­ri­men­tal este unic şi carac­te­ris­tic echi­pei noas­tre”, a pre­ci­zat cer­ce­tă­to­rul.

Vă invi­tăm să citi­ţi arti­co­lul inte­gral pe site-ul Gandul.ro, 03 oct.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply