O delegaţie a oraşului libanez Byblos, în vizită oficială la Mangalia

0
224

O dele­ga­ţie a ora­şu­lui liba­nez Byblos,

 în vizi­tă ofi­ci­a­lă la Man­ga­lia         

           O dele­ga­ţie liba­ne­ză con­du­să de preşe­din­te­le muni­ci­pa­li­tă­ţii Byblos, dom­nul Ziad Hawat, va efec­tua o vizi­tă ofi­ci­a­lă în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, în peri­oa­da 23–26 octom­brie. Din dele­ga­ţia stră­i­nă mai fac par­te Wis­sam Zaa­ro­ur şi Walid Bilen, mem­bri ai Con­si­li­u­lui muni­ci­pal Byblos, pre­cum şi Zaher Abi Gho­sn, direc­tor al Ser­vi­ci­u­lui de Arhi­tec­tu­ră al muni­ci­pa­li­tă­ţii Byblos. Sco­pul vizi­tei con­stă în dezvol­ta­rea rela­ţi­i­lor bila­te­ra­le şi iden­ti­fi­ca­rea oport­u­ni­tă­ţi­lor de afa­ceri, pre­cum şi atra­ge­rea de inves­ti­ţii stră­i­ne în sudul litoralului.

           Con­form pro­gra­mu­lui, dele­ga­ţia liba­ne­ză va sosi în Româ­nia marţi, 23 octom­brie, urmând ca ziua urmă­toa­re să aibă o întâl­ni­re ofi­ci­a­lă cu pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu. La eve­ni­ment va fi pre­zent şi dom­nul Char­bel Maro­un, con­sul ono­ri­fic al Repu­bli­cii Liba­ne­ze la Con­stanţa, pre­cum şi dom­nul Moham­mad Murad, preşe­din­te­le Fede­ra­ţi­ei Patro­na­te­lor din Turis­mul românesc.

            Ulte­ri­or, oas­peţii liba­nezi vor avea o întâl­ni­re cu oame­nii de afa­ceri din Man­ga­lia, vor efec­tua o vizi­tă la Şan­ti­e­rul Naval Daewoo Man­ga­lia, dar şi la câte­va obiec­ti­ve turis­ti­ce din zonă, pre­cum Por­tul turis­tic, Her­ghe­lia şi situ­ri­le arhe­o­lo­gi­ce ale vechiu­lui oraş Callatis.

            Pen­tru ziua de 25 octom­brie, pro­gra­mul dele­ga­ţi­ei stră­i­ne pre­ve­de o întâl­ni­re cu medi­ul de afa­ceri româ­no-liba­nez, par­ti­ci­pa­rea la Cere­mo­n­i­a­lul mili­tar în cin­stea Zilei Arma­tei Româ­ne, la monu­men­tul Ero­i­lor din Man­ga­lia, pre­cum şi o întâl­ni­re cu pre­sa loca­lă. Dele­ga­ţia liba­ne­ză urmea­ză să îşi înche­ie vizi­ta ofi­ci­a­lă în Man­ga­lia în ziua de vineri, 26 octombrie.

19 octom­brie 2012                                                               Biro­ul de presă

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply