O delegaţie a oraşului libanez Byblos, în vizită oficială la Mangalia

0
251

O dele­ga­ţie a ora­şu­lui liba­nez Byblos se află, înce­pând de astăzi, într‑o vizi­tă ofi­ci­a­lă de trei zile la Man­ga­lia, cu sco­pul dezvol­tă­rii rela­ţi­i­lor cul­tu­ra­le şi eco­no­mi­ce din­tre cele două ora­şe, dar şi pen­tru iden­ti­fi­ca­rea oport­u­ni­tă­ţi­lor de afa­ceri, în sen­sul atra­ge­rii de inves­ti­tori stră­ini, în zona de sud a lito­ra­lu­lui românesc.

Dele­ga­ţia liba­ne­ză este con­du­să de preşe­din­te­le muni­ci­pa­li­tă­ţii Byblos, dom­nul Ziad Hawat,  aces­ta fiind însoţit de domnii Wis­sam Zaa­ro­ur şi Walid Bilen, mem­bri ai Con­si­li­u­lui muni­ci­pal Byblos, pre­cum şi domnii Zaher Abi Gho­sn, direc­tor al Ser­vi­ci­u­lui de Arhi­tec­tu­ră al muni­ci­pa­li­tă­ţii Byblos.

Aceas­tă vizi­tă are loc în urma demer­su­ri­lor amba­sa­do­ru­lui Româ­ni­ei în Liban, dom­nul Daniel Tăna­se, care a ini­ţi­at dia­lo­gul cu auto­ri­tă­ţi­le loca­le din Byblos, în sen­sul dezvol­tă­rii unui par­te­ne­ri­at cu muni­ci­pi­ul Man­ga­lia. Potri­vit con­du­ce­rii Amba­sa­dei, un pro­iect de înfră­ţi­re între cele două ora­şe ar putea pezen­ta un potenţi­al real de coo­pe­ra­re în dome­ni­i­le eco­no­mic, cul­tu­ral şi turistic.

Pro­gra­mul dele­ga­ţi­ei cuprin­de întâl­niri ofi­ci­a­le cu pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, oame­nii de afa­ceri locali, par­ti­ci­pa­rea la cere­mo­n­i­a­lul pri­le­ju­it de Ziua Arma­tei şi vizi­tă la Şan­ti­e­rul Naval Mangalia.

Marti, 23 octom­brie 2012                   Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply