Mihai Claudiu Tusac ar putea fi candidatul PP-DD pe Colegiul 5

0
347
 
claudiutusac24-1351451989.jpg

Fos­tul pri­mar al Man­ga­li­ei, Mihai Cla­u­diu Tusac, ar putea reve­ni pe sce­na poli­ti­că. Supă­rat că cei din PSD Con­stanţa l‑au dat uită­rii după ale­ge­ri­le loca­le, sur­se din cadrul par­ti­du­lui spun că aces­ta intenţio­nea­ză să-şi dea demi­sia din PSD şi să se înscrie în PP-DD.

Cu puţin îna­in­te să aibă loc run­da a doua a ale­ge­ri­lor loca­le din Man­ga­lia, după ce pri­me­le au fost anu­la­te de BEC, preşe­din­te­le Orga­ni­za­ţi­ei Judeţe­ne a PSD Con­stanţa, Radu Mază­re, i‑a reco­man­dat lui Mihai Cla­u­diu Tusac să se retra­gă din cur­sa pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia, pen­tru a lăsa ca bătă­lia pen­tru fun­cţia de pri­mar să se poar­te între pri­mii doi can­di­da­ţi, Zan­fir Ior­guş şi Cris­ti­an Radu.

Tusac a ţinut cont de reco­man­da­rea lide­ru­lui judeţean şi s‑a retras din cur­să, cu atât mai mult cu cât i s‑a pro­mis că va fi tre­cut pe lis­ta can­di­da­ţi­lor la par­la­men­ta­re. Lucru care nu s‑a mai întâm­plat! În schimb, a pri­mit pro­mi­siu­nea că va pri­mi un post impor­tant la unul din­tre minis­te­re, motiv pen­tru care s‑a şi mutat cu fami­lia la Bucureşti.

Tim­pul a tre­cut, iar Tusac a înce­put să-şi dea sea­ma că este „dus cu zăhă­re­lul”, motiv pen­tru care ar dori să demi­sio­ne­ze din PSD

Tusac este unul din­tre posi­bi­lii can­di­da­ţi pen­tru Cole­gi­ul 5 din par­tea PP-DD la Con­stanţa. Cei de la PSD l‑au tră­dat şi au pus un libe­ral să can­di­de­ze aco­lo. De alt­fel, el este foar­te cunos­cut în acea zonă şi ar putea intra în cur­sa elec­to­ra­lă pen­tru a se lup­ta cu cei­la­lţi can­di­da­ţi, Ior­guş şi Manea”, au pre­ci­zat sur­se din cadrul PP-DD.

Car­men MOCANU, Cuget Liber, Luni, 29 Octom­brie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply