Mangalia: Pregătiri pentru sezonul estival 2013

0
177

Pri­ma­rul din Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu: „Am con­ve­nit să se for­meze câte o comi­sie de spe­cia­li­ta­te pen­tru fie­ca­re sta­ţiu­ne. Ele vor avea rolul de a găsi cele mai bune solu­ţii pen­tru dezvol­ta­rea sta­ţiu­ni­lor.”

PLAN DE MĂSURI

Nici nu s‑a ter­mi­nat bine vara şi admi­nis­tra­ţia loca­lă din Man­ga­lia se gân­deş­te deja la vii­to­rul sezon esti­val. Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a avut, recent, o întâl­ni­re cu aleşii locali şi câţi­va agenţi eco­no­mici care îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea în sta­ţiuni pen­tru a sta­bili un plan în vede­rea pre­gă­ti­rii sezo­nu­lui esti­val 2013. “Aşa cum omul gos­po­dar îşi face iar­na car şi vara sanie, şi noi tre­bu­ie să ne pre­gă­tim de pe acum pen­tru ca anul vii­tor să întâm­pi­năm turi­ş­tii cum se cuvi­ne şi să avem ce să le ofe­rim pen­tru a‑i atra­ge în sudul lito­ra­lu­lui”, a decla­rat Cris­ti­an Radu. În urma dis­cu­ţi­i­lor, s‑a con­ve­nit să se for­meze câte o comi­sie de spe­cia­li­ta­te pe fie­ca­re sta­ţiu­ne, for­ma­tă din con­si­li­eri locali, repre­zen­tanţi ai Pri­mă­ri­ei şi agenţi eco­no­mici. “Aces­te comi­sii vor avea rolul de a găsi cele mai bune solu­ţii pen­tru dezvol­ta­rea sta­ţiu­ni­lor. Mă refer la aspect, cură­ţe­nie, clă­diri, sis­te­mul de taxe şi tot ceea ce impli­că un con­cept uni­tar de dezvol­ta­re turis­ti­că”, a com­ple­tat pri­ma­rul Man­ga­li­ei. El a adă­u­gat că va face demer­suri la Guvern pen­tru deblo­ca­rea fon­du­ri­lor des­ti­na­te rea­bi­li­tă­rii tra­mei stra­da­le în sta­ţiu­ni­le din sud.

TURISM BALNEAR

În plus, auto­ri­ta­tea loca­lă vrea să dezvol­te şi turis­mul bal­near şi să orga­ni­ze­ze eve­ni­men­te spe­ci­fi­ce pen­tru atra­ge­rea turi­ş­ti­lor pe tot par­cur­sul anu­lui. Anul vii­tor, turi­ş­tii vor fi aştep­ta­ţi în sudul lito­ra­lu­lui încă din peri­oa­da Săr­bă­to­ri­lor Pas­ca­le, cu ofer­te dedi­ca­te spe­cial aces­tui eve­ni­ment. “Pen­tru a veni în întâm­pi­na­rea turi­ş­ti­lor, vom înfi­inţa un Ofi­ciu Local de Turism şi un Punct de infor­ma­re turis­ti­că. Vom exploa­ta în sens pozi­tiv şi con­struc­tiv punc­te­le de atra­cţie turis­ti­că, pre­cum Her­ghe­lia, situ­ri­le arhe­o­lo­gi­ce şi Pădu­rea Como­ro­va”, a mai spus Cris­ti­an Radu. 

Miha­e­la DRAGOMIR, Tele­graf, Vineri, 05 Octom­brie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply