Mangalia, praf. Pulberea care ne imbolnaveste (galerie foto)

0
186

În ulti­me­le luni, sute de locu­i­tori ai Man­ga­li­ei au tre­cut pra­gul medi­ci­lor, plân­gân­du-se de boli ce sunt cau­za­te, în mare par­te, de polu­a­rea cu praf ce s‑a insta­lat, la ea aca­să, în atmosfe­ra din sudul lito­ra­lu­lui.

 În timp ce citi­ţi acest arti­col, Man­ga­lia este o zonă de bătă­lie, for­ma­tă din tranşee la mar­gi­nea dru­mu­lui, une­le astu­pa­te cu o mână de pie­tre, alte­le proas­pe­te. Din decla­ra­ţi­i­le ofi­ci­a­le, tranşe­e­le vă vor adu­ce, în cen­tra­le­le pre­lu­a­te de pri­mă­rie, mult aştep­ta­te­le gaze natu­ra­le, cu care man­ga­li­oţii se vor încă­lzi, posi­bil, la iar­nă. Între timp, însă, cir­cu­la­ţia în oraş se face pe lân­gă aces­te şanţuri, astu­pa­te, după cum pre­ci­zam, cu o mână de pie­tre. Şi cu praf. Foar­te mult, zeci de vagoa­ne, fin, „îmbo­gă­ţit“ cu mono­xi­dul de car­bon din ţevi­le de eşa­pa­ment, dar şi cu mici „bucu­rii“ lăsa­te de câi­nii comu­ni­tari.

Prin aceast praf cir­cu­lă, zil­nic, copi­ii şi adulţi deo­po­tri­vă (v‑aţi admi­rat pan­to­fii când aţi intrat în casă, după o oră de umblat prin oraş?), în praf se joa­că micu­ţii (că, „doar şi părinţii lor făceau ace­la­şi lucru în copi­lă­rie şi uite că nu li s‑a întâm­plat nimic!“), ace­la­şi praf se aşter­ne, onc­tu­os, pe maşini, încât ajungi să te întrebi dacă nu ai fost tras în piept ulti­ma oară la spă­lă­to­ria auto, în fine, col­bu­i­te bine de tot cum­peri zar­za­va­tul pen­tru cior­ba de la apro­za­rul din colţ, ce îşi expu­ne mar­fa afa­ră.

În praf „plu­tesc“ aler­gii, astm, larin­gi­te, dar şi para­zi­to­ze intes­ti­na­le

 Anul tre­cut pra­ful ne‑a intrat în plămâni „pe dato­rie“: se refă­ceau tro­tu­a­re­le din buri­cul târ­gu­lui, mun­că ce a durat luni de zile din cau­za lucră­ri­lor aban­do­na­te în repe­ta­te rân­duri. Anul aces­ta ni se „intro­duc“ gaze­le, iar, pro­ba­bil, la anul vor înce­pe săpă­tu­ri­le pen­tru refa­ce­rea reţe­le­lor de apă şi cana­li­za­re. Deci, asfalt ca la car­te nu vom avea prea curând. Nici nu avem bani, pen­tru ca buge­tul local pare-se că e arvu­nit pen­tru astu­pa­rea gău­ri­lor pro­du­se pe non-căl­du­ră, dale bico­lo­re şi ten­cu­ieli de Doam­ne-aju­tă.

Un preţ ce meri­tă, veţi spu­ne, mai ales dacă sta­ţi în cen­tru, aveţi cen­tra­lă pro­prie şi vi s‑a făcut anve­lo­pa­rea blo­cu­lui pe chel­tu­ia­la pri­mă­ri­ei. Noi vă pre­zen­tăm numai câte­va afe­cţiuni pe care, poa­te, le-aţi căpă­tat fără să şti­ţi de unde. Aler­gia ar fi pri­ma din­tre aces­tea şi, după ce v‑aţi pri­cop­sit cu ea, aveţi de tras de pe urma fie­că­rei pale de vânt care vă  adu­ce, în nas şi în plămâni, alergenul/praful ce vă face să stră­nu­ta­ţi şi să lăcri­ma­ţi o zi întrea­gă. Ast­mul bronşic, rini­ta aler­gi­că şi larin­gi­ta par să afec­te­ze în spe­cial copi­ii. Dacă v‑aţi între­bat de unde a căpă­tat „roşu în gât“ copi­lul dum­ne­a­voas­tră, chiar şi în pli­nă vară, un posi­bil răs­puns ar fi: din pra­ful fin, inha­lat de pe stra­dă, ce „mer­ge“ direct pe căi­le res­pi­ra­to­rii şi în plămâni.

Medi­cul de fami­lie v‑a dia­gnos­ti­cat cu para­zi­ţi intes­ti­nali, în urma ana­li­ze­lor efec­tu­a­te? Ar putea fi tot din cau­za pra­fu­lui, e drept, cu un mic aju­tor din par­tea ani­ma­le­lor cu sau fără stă­pân. Feca­le­le ani­ma­le­lor, ce pot conţi­ne ouă ale aces­tor para­zi­ţi, oda­tă ajun­se pe pământ şi din cau­za sece­tei, se ames­te­că cu pra­ful pur­tat de vânt, fiind, ast­fel, fie res­pi­ra­te, fie înghi­ţi­te. De exem­plu, ouă­le echi­no­co­co­zei (chis­tu­lui hida­tic), din feca­le­le ani­ma­le­lor netra­ta­te, sunt une­le din­tre cele mai rezis­ten­te la uscăciu­ne, supra­vi­eţu­ind în praf peri­oa­de foar­te lungi de timp.

Nor­mal, din punc­tul nos­tru de vede­re, al medi­ci­lor de la Dire­cţia de Sănă­ta­te, ar fi ca tot acest praf să fie aspi­rat, atât cât se poa­te. Igie­ni­za­rea stră­zi­lor, un asfalt cores­pun­ză­tor sunt alte măsuri pe care muni­ci­pa­li­ta­tea tre­bu­ie să le ia pen­tru înlă­tu­ra­rea aces­tui praf“ (dr. Mari­a­na Petre, şeful DSP Man­ga­lia).

Edi­tia de Sud, 01.10.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply