La Muzeul Callatis, o nouă lecție deschisă intitulată „25 Octombrie – Ziua Armatei Române” (galerie foto)

0
262

25 OCTOMBRIEZIUA ARMATEI ROMÂNE 

Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia și Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion” din loca­li­ta­te, în cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, au orga­ni­zat joi, 25 octom­brie 2012, înce­pând cu ora 15.30, la sedi­ul muze­u­lui cal­la­tian, o nouă lec­ție des­chi­să inti­tu­la­tă „25 Octom­brie – Ziua Arma­tei Române”.

În des­chi­de­rea lec­ți­ei de isto­rie, direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, a vor­bit des­pre impor­tan­ța zilei de 25 octom­brie în isto­ria româ­ni­lor și a men­țio­nat prin­ci­pa­le­le momen­te din isto­ria Arma­tei Române.

Muze­o­graf Lili­a­na Bădin le‑a pre­zen­tat ele­vi­lor câte­va scurt metra­je docu­men­ta­re și mate­ri­a­le în Power­Po­int, prin care a evi­den­ți­at vite­jia osta­și­lor români în răz­bo­a­ie­le pur­ta­te pen­tru inde­pen­den­ță și uni­ta­te națională.

La fina­lul lec­ți­ei des­chi­se de isto­rie, ele­vii au reci­tat poe­zii și au cân­tat cân­te­ce patri­o­ti­ce pen­tru cin­sti­rea mili­ta­ri­lor căzuți în lup­te­le pen­tru apă­ra­rea patri­ei. Acti­vi­ta­tea s‑a înche­iat cu into­na­rea imnu­lui de stat al României.

După lec­ția des­chi­să, ele­vii au putut vedea, pe lân­gă patri­mo­ni­ul muze­u­lui cal­la­tian, expo­zi­ția tem­po­ra­ră dedi­ca­tă Zilei Arma­tei Româ­ne: „Măr­tu­rii des­pre ero­ii din zona Man­ga­li­ei, care au lup­tat în al doi­lea Răz­boi Mondi­al”, des­chi­să pen­tru vizi­ta­tori în ziua de 24 octom­brie 2012.

Au fost pre­zenți elevi de la Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion” din Man­ga­lia, înso­țiți de pro­fe­sori-învă­ță­tori, după cum urmea­ză: cla­sa a IV‑a A – prof. înv. pri­mar Dori­na Flo­rea, cla­sa a IV‑a B – prof. înv. pri­mar Adri­a­na Dobre și cla­sa a IV‑a C – prof. înv. pri­mar Geor­gi­a­na Simio­nov. 

     

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply