La muzeul Callatis a fost deschisă expoziția temporară dedicată Zilei Armatei Române (galerie foto)

0
427

 

La Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia a fost inau­gu­ra­tă, în ziua de 24 octom­brie 2012, o nouă expo­zi­ție tem­po­ra­ră dedi­ca­tă, de aceas­tă dată, Zilei Arma­tei Româ­ne. Orga­ni­za­to­rii (Muze­ul „Cal­la­tis”, Pri­mă­ria Man­ga­lia, Cole­gi­ul Eco­no­mic și  Aso­ci­a­ția Națio­na­lă „Cul­tul Ero­i­lor” — sub­fi­li­a­la Man­ga­lia) au inti­tu­lat expo­zi­ția: „Măr­tu­rii des­pre ero­ii din zona Man­ga­li­ei, care au lup­tat în al doi­lea Răz­boi Mondial”.

Direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, a vor­bit, în des­chi­de­re, des­pre Arma­ta Româ­nă de la înfi­in­ța­rea sa și până în zile­le noas­tre. În con­ti­nu­a­re, a amin­tit de refor­me­le din Arma­ta Româ­nă, de după 1989, meni­te să răs­pun­dă noi­lor pro­vo­cări poli­ti­co-mili­ta­re ale mile­ni­u­lui trei. În final, a sub­li­ni­at fap­tul că vărul său, Adri­an Coles­niuc, mili­tar în cadrul Bata­li­o­nu­lui 21 Vână­tori de Mun­te, par­ti­ci­pă, chiar în aces­te zile, la o misiu­ne inter­națio­na­lă de men­ți­ne­re a păcii în Afganistan.

 Prof. Emil Ninu, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le „Cul­tul Ero­i­lor” — sub­fi­li­a­la Man­ga­lia, a pre­zen­tat bre­ve­te­le, deco­ra­ți­i­le, foto­gra­fi­i­le și toa­te cele­lal­te măr­tu­rii expu­se în vitri­ne­le Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia și a poves­tit des­pre ero­ii din cel de-al doi­lea Răz­boi Mondi­al, prin­tre care s‑a aflat și tatăl său.

Ulti­mul din­tre vor­bi­tori a fost Ale­xan­dru Ghe­or­ghe Rădea­nu, unul din­tre ero­ii din zona Man­ga­li­ei din cel de-al doi­lea Răz­boi Mondi­al. Domnia sa a des­cris pe larg momen­te­le de groa­ză prin care a tre­cut în peri­oa­da răz­bo­i­u­lui și în tim­pul cât a fost ținut pri­zo­ni­er, pri­lej pen­tru toți cei pre­zenți de a deve­ni deo­se­bit de atenți și inte­re­sați de cele auzite.

La ver­ni­saj au par­ti­ci­pat elevi ai Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, înso­țiți de prof. docu­men­ta­rist Ibo­lya Nego­i­ță, elevi ai Lice­u­lui Teo­re­tic „Cal­la­tis”, împre­u­nă cu prof. Sil­via Cuseac și elevi ai Lice­u­lui teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”, ală­tu­ri de care s‑au aflat prof. Danie­la Bulai si prof. Mire­la Ticu.

24.10.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply