La Mangalia, referendum pe 9 decembrie, în problema gazelor de şist

0
241

Con­si­li­e­rii locali au apro­bat – cu exce­pţia a 2–3 punc­te de pe ordi­nea de zi ce au fost retra­se – toa­te pro­iec­te­le pro­pu­se în şedinţa ordi­na­ră care toc­mai s‑a înche­iat la pri­mă­rie, ba, chiar şi alte 15 „supli­men­ta­re“. Prin­tre alte­le, con­si­li­e­rii locali au votat un pro­iect pri­vind majo­ra­rea de la 50 la 70 de lei a valo­rii tiche­tu­lui soci­al pen­tru apă şi medi­ca­men­te, acor­da­rea de locu­inţe soci­a­le unor fami­lii cu veni­turi redu­se, pre­cum şi eli­mi­na­rea taxei de căsă­to­rie pen­tru cetă­ţe­nii muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. Tot­o­da­tă, s‑a decis pre­lun­gi­rea hotârâri­lor ante­ri­oa­re, prin care se sta­bi­lea acor­da­rea de drep­turi băneşti cadre­lor didac­ti­ce care fac naveta.

În cadrul şedinţei, s‑a mai votat Regu­la­men­tul de Fun­cţio­na­re a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia, tre­ce­rea lacu­ri­lor Nept­un în admi­nis­tra­rea ADPP şi a Cămi­nu­lui de Bătrâni în admi­nis­tra­rea Ser­vi­ci­u­lui Soci­al. Con­si­li­li­e­rii au apro­bat şi pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Pla­nu­lui de ocu­pa­re a fun­cţi­i­lor publi­ce din apa­ra­tul de spe­cia­li­ta­te al pri­ma­ru­lui şi al ser­vi­ci­i­lor publi­ce de inte­res local sub­or­do­na­te CL pen­tru anul 2013.

Prin­tre punc­te­le supli­men­ta­re de pe ordi­nea de zi, care a tre­cut, cu majo­ri­ta­te de cvo­ru­mul celor 13 con­si­li­eri pre­zenţi la şedinţă, s‑a numă­rat şi cel al dema­ră­rii unui refe­ren­dum pri­vind gaze­le de şist ce ar urma să fie exploa­ta­te în zona de sud a lito­ra­lu­lui. Con­si­li­e­rii au fost de acord ca acest refe­ren­dum să aibă loc pe 9 decem­brie, oda­tă cu ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re, pen­tru a dimi­nua, spun aceş­tia, cos­tu­ri­le ce le-ar pre­su­pu­ne un ast­fel de scrutin.

Edi­tia de Sud, 28 oct.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply