În sudul litoralului, au început pregătirile pentru sezonul estival 2013

0
216

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a avut recent o întâl­ni­re cu con­si­li­e­rii locali, res­pon­sa­bi­lii muni­ci­pa­li­tă­ţii şi o serie de agenţi eco­no­mici din sta­ţiuni pen­tru a dis­cu­ta des­pre pre­gă­ti­rea sezo­nu­lui esti­val 2013. “Aşa cum omul gos­po­dar îşi face iar­na car şi vara sanie, tre­bu­ie şi noi să ne pre­gă­tim de pe acum pen­tru ca anul vii­tor să întâm­pi­năm turi­ş­tii cum se cuvi­ne şi să avem ce să le ofe­rim pen­tru a‑i atra­ge în sudul lito­ra­lu­lui”, a decla­rat Cris­ti­an Radu.

În cadrul dis­cu­ţi­i­lor, s‑a con­ve­nit să se for­meze câte o comi­sie de spe­cia­li­ta­te pe fie­ca­re sta­ţiu­ne, alcă­tu­i­tă din con­si­li­eri locali, repre­zen­tanţi ai Pri­mă­ri­ei şi agenţi eco­no­mici. “Aces­te comi­sii au rolul de a găsi cele mai bune solu­ţii de dezvol­ta­re a sta­ţiu­ni­lor. Mă refer la aspect, cură­ţe­nie, clă­diri, sis­te­mul de taxe şi tot ceea ce impli­că un con­cept uni­tar de dezvol­ta­re turis­ti­că”, a com­ple­tat pri­ma­rul Man­ga­li­ei.

El a sub­li­ni­at că va face demer­suri la Guvern pen­tru deblo­ca­rea fon­du­ri­lor des­ti­na­te rea­bi­li­tă­rii tra­mei stra­da­le în sta­ţiuni. “De ase­me­nea, dorim să punem accent pe tur­si­mul bal­near şi cre­a­rea de eve­ni­men­te spe­ci­fi­ce pen­tru lăr­gi­rea cape­te­lor de sezon”, a com­ple­tat edi­lul. Anul vii­tor, turi­ş­tii vor fi aştep­ta­ţi în sudul lito­ra­lu­lui încă din peri­oa­da Săr­bă­to­ri­lor Pas­ca­le, cu ofer­te dedi­ca­te spe­cial aces­tui eve­ni­ment.

Pen­tru a veni în întâm­pi­na­rea turi­ş­ti­lor, vom înfi­inţa un Ofi­ciu Local de Turism şi un Punct de infor­ma­re turis­ti­că. Vom exploa­ta în sens pozi­tiv şi con­struc­tiv punc­te­le de atra­cţie turis­ti­că, pre­cum Her­ghe­lia, situ­ri­le arhe­o­lo­gi­ce şi Pădu­rea Como­ro­va”, a mai spus Cris­ti­an Radu.

În cadrul întâl­ni­rii s‑a mai dis­cu­tat des­pre sis­te­mul de auto­ri­za­re a comer­ci­anţi­lor, supra­ve­ghe­rea video per­ma­nen­tă a sta­ţiu­ni­lor pen­tru redu­ce­rea feno­me­nu­lui infra­cţio­nal şi cre­a­rea unui trans­port fun­cţio­nal pe dura­ta sezo­nu­lui esti­val.

04.10.2012                                                           Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply